در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۷ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #07_اسفند #1395 #دانشگاه_زنجان با موضوع: #عصر_سیاستهای_درهای_بسته_برای_پیشرفت_اقتصادی
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi #زنجان #جنگ_نرم #اختتامیه
 • ۵۹ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #07_اسفند #1395 #دانشگاه_زنجان با موضوع: #عصر_سیاستهای_درهای_بسته_برای_پیشرفت_اقتصادی
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi #زنجان #جنگ_نرم #اختتامیه
 • ۶۱ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #07_اسفند #1395 #دانشگاه_زنجان با موضوع: #عصر_سیاستهای_درهای_بسته_برای_پیشرفت_اقتصادی
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi #زنجان #جنگ_نرم #اختتامیه
 • ۶۷ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #28_بهمن #1395 #موسسه_زبان_وگفتگو_جامعه_المصطفی_العالمیه #قم با #موضوع #تبیین_شخصیت_علمی_امام_خامنه‌ای وتاثیر نظر ایشان بر #نظم_نوین_جهانی
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi 
#امام_خامنه_ای #خامنه_ای #آیت_الله_خامنه_ای #امام_خامنه‌ای #آقا
 • ۵۶ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #28_بهمن #1395 #موسسه_زبان_وگفتگو_جامعه_المصطفی_العالمیه #قم با #موضوع #تبیین_شخصیت_علمی_امام_خامنه‌ای وتاثیر نظر ایشان بر #نظم_نوین_جهانی
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi 
#امام_خامنه_ای #خامنه_ای #آیت_الله_خامنه_ای #امام_خامنه‌ای #آقا
 • ۴۹ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #28_بهمن #1395 #موسسه_زبان_وگفتگو_جامعه_المصطفی_العالمیه #قم با #موضوع #تبیین_شخصیت_علمی_امام_خامنه‌ای وتاثیر نظر ایشان بر #نظم_نوین_جهانی
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi 
#امام_خامنه_ای #خامنه_ای #آیت_الله_خامنه_ای #امام_خامنه‌ای #آقا
 • ۴۶ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #28_بهمن #1395 #موسسه_امام_خمینی_ره #قم با #موضوع #گفتمان_انقلاب_اسلامی 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۵۵ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #28_بهمن #1395 #موسسه_امام_خمینی_ره #قم با #موضوع #گفتمان_انقلاب_اسلامی 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۴۷ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #28_بهمن #1395 #موسسه_امام_خمینی_ره #قم با #موضوع #گفتمان_انقلاب_اسلامی 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۵۳ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_بهمن #1395 تالارابن سینا جنب #دانشگاه_امام_صادق_ع با موضوع #عموسام_بیمار_است 
#استاد_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۵۰ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_بهمن #1395 تالارابن سینا جنب #دانشگاه_امام_صادق_ع با موضوع #عموسام_بیمار_است 
#استاد_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۴۸ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_بهمن #1395 تالارابن سینا جنب #دانشگاه_امام_صادق_ع با موضوع #عموسام_بیمار_است 
#استاد_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۵۱ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_بهمن #1395 تالارابن سینا جنب #دانشگاه_امام_صادق_ع با موضوع #عموسام_بیمار_است 
#استاد_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi
 • ۵۵ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #08_بهمن #1395 #مصلی_صاحب_الزمان_عج #ورامین با موضوع #نفوذ_و_روشنگری 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi #نفوذ #روشنگری
 • ۷۰ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #08_بهمن #1395 #مصلی_صاحب_الزمان_عج #ورامین با موضوع #نفوذ_و_روشنگری 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi #نفوذ #روشنگری
 • ۵۰ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #08_بهمن #1395 #مصلی_صاحب_الزمان_عج #ورامین با موضوع #نفوذ_و_روشنگری 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #ostad_hasan_abbasi #نفوذ #روشنگری
 • ۵۱ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #30_دی #1395 #مسجد_چهارده_معصوم_ع #تهران 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi
 • ۵۲ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #30_دی #1395 #مسجد_چهارده_معصوم_ع #تهران 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi
 • ۶۵ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #30_دی #1395 #مسجد_چهارده_معصوم_ع #تهران 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #ostad_abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi
 • ۶۳ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_دی #1395 #مسجد_حضرت_محمد_ص #تهران با #موضوع: #سیاست_ورزی بر سر دو راهی #گفتمان_غربی با #اسلامی 


#دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #استاد_عباسی #Dr_Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Abbasi #Hasan_Abbasi #ostad_abbasi
 • ۵۲ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_دی #1395 #مسجد_حضرت_محمد_ص #تهران با #موضوع: #سیاست_ورزی بر سر دو راهی #گفتمان_غربی با #اسلامی 
#دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #استاد_عباسی #Dr_Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Abbasi #Hasan_Abbasi #ostad_abbasi
 • ۵۷ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #25_دی #1395 #مسجد_حضرت_محمد_ص #تهران با #موضوع: #سیاست_ورزی بر سر دو راهی #گفتمان_غربی با #اسلامی 
#دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #استاد_عباسی 
#Dr_Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Abbasi #Hasan_Abbasi #ostad_abbasi
  ۱۲:۲۶ ۹۵/۱۲/۲
  سلام، مستحضرید که به علت امکانات لنزور امکان بیان سخنان نیست و شما بزرگوار برای پیگیری سخنان میتوانید به سایت‌های موجود و کانال تلگرامی موجود سر بزنید، عضو شوید و پیگیری سخنان بفرمایید. کانال رسمی اندیشه‌جویان اندیشکده یقین در تلگرام: @kolbeh-keramat.ir اینستاگرام رسمی اندیشه‌جویان: Instagram.com/hasanabbasi_students سایت اطلاع رسانی استاد حسن عباسی: www.dr-abbasi.ir
  ۰۰:۳۷ ۹۵/۱۱/۳۰
  سخنانشون روبگیدبهتره به نظرم
 • ۵۸ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #20_دی #1395 #مسجد_صاحب_الزمان_عج #بلوارمعلم با موضوع #شورای_انقلاب_بدون_روتوش
 • ۸۰ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #20_دی #1395 #مسجد_صاحب_الزمان_عج #بلوارمعلم با موضوع #شورای_انقلاب_بدون_روتوش
 • ۹۳ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #20_دی #1395 #مسجد_صاحب_الزمان_عج #بلوارمعلم با موضوع #شورای_انقلاب_بدون_روتوش
 • ۸۶ بازدید
  
#سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #11_دی #1395 #سینما #فلسطین #جشنواره_عمار #فیلم_عمار 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #عمار
 • ۵۱ بازدید
  
#سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #11_دی #1395 #سینما #فلسطین #جشنواره_عمار #فیلم_عمار 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #عمار
 • ۶۰ بازدید
  
#سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #11_دی #1395 #سینما #فلسطین #جشنواره_عمار #فیلم_عمار 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #عمار
 • ۶۴ بازدید
  
#سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #11_دی #1395 #سینما #فلسطین #جشنواره_عمار #فیلم_عمار 
#استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #عمار
 • ۸۶ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در هشتم دی مسجد محبان الزهراء سلام الله علیه به مناسبت بزرگداشت نهم دیماه روز بصیرت ملت ایران 
#سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #08_دی #هشتم_دی #میدان_خراسان #تهران #استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #9دی #نه_دی #فتنه #بصیرت
 • ۹۳ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در هشتم دی مسجد محبان الزهراء سلام الله علیه به مناسبت بزرگداشت نهم دیماه روز بصیرت ملت ایران 
#سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #08_دی #هشتم_دی #میدان_خراسان #تهران #استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #9دی #نه_دی #فتنه #بصیرت
 • ۶۹ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در #08_دی #هشتم_دی در #مسجد_محبین_الزهراءس #میدان_خراسان_تهران 
#استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi #9دی #نه_دی #تهران #میدان_خراسان
 • ۶۴ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی تفرش، 1395/09/22 
#دانشگاه #دانشگاه_تفرش #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #سخنرانی_استاد_عباسی
 • ۶۴ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی تفرش، 1395/09/22 
#دانشگاه #دانشگاه_تفرش #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #سخنرانی_استاد_عباسی
 • ۷۱ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی تفرش، 1395/09/22 
#دانشگاه #دانشگاه_تفرش #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #سخنرانی_استاد_عباسی
 • ۷۸ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی تفرش، 1395/09/22 
#دانشگاه #دانشگاه_تفرش #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی #استاد_عباسی #عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #سخنرانی_استاد_عباسی
 • ۱۱۰ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در شام غریبان امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز سالروز امامت #صاحب_الزمان عجل الله تعالی فرجه در #هیئت_بیت_العباس شرق تهران با موضوع #روند_عهد #18_آذر #هیئت #استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi
 • ۹۶ بازدید
  #سخنرانی #استاد_حسن_عباسی در شام غریبان امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز سالروز امامت #صاحب_الزمان عجل الله تعالی فرجه در #هیئت_بیت_العباس شرق تهران با موضوع #روند_عهد #18_آذر #هیئت #استاد_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #عباسی #حسن_عباسی #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi
 • ۱۰۲ بازدید
  سخنرانی استاد حسن عباسی در شام غریبان امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز سالروز امامت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه با موضوع روند عهد.
#هیئت_بیت_العباس #بیت_العباس #سخنرانی #عباسی #حسن_عباسی #استاد_عباسی #استاد_حسن_عباسی #دکتر_عباسی #دکتر_حسن_عباسی #18_آذر #آذر #Abbasi #Hasan_Abbasi #Dr_Abbasi #Dr_Hasan_Abbasi
 • ۸۴ بازدید
  #16_آذر #دانشگاه_تهران #دانشجو #عباسی #استاد_عباسی #دکترحسن_عباسی #دکترعباسی #دکتر_حسن_عباسی #حسن_عباسی #استادعباسی #استاد_حسن_عباسی #abbasi #Abbasi #hasan_abbasi #DrAbbasi #DrHasanAbbasi #Dr_Abbasi #Dr_hasan_Abbasi
  ۰۵:۵۶ ۹۶/۰۱/۲۷
  عباسی محبوب قلبها
 • ۷۶ بازدید
  #16_آذر #دانشگاه_تهران #دانشجو #عباسی #استاد_عباسی #دکترحسن_عباسی #دکترعباسی #دکتر_حسن_عباسی #حسن_عباسی #استادعباسی #استاد_حسن_عباسی #abbasi #Abbasi #hasan_abbasi #DrAbbasi #DrHasanAbbasi #Dr_Abbasi #Dr_hasan_Abbasi
 • ۶۹ بازدید
  #16_آذر #دانشگاه_تهران #دانشجو #عباسی #استاد_عباسی #دکترحسن_عباسی #دکترعباسی #دکتر_حسن_عباسی #حسن_عباسی #استادعباسی #استاد_حسن_عباسی #abbasi #Abbasi #hasan_abbasi #DrAbbasi #DrHasanAbbasi #Dr_Abbasi #Dr_hasan_Abbasi
 • ۹۱ بازدید
  #16_آذر #دانشگاه_تهران #دانشجو #عباسی #استاد_عباسی #دکترحسن_عباسی #دکترعباسی #دکتر_حسن_عباسی #حسن_عباسی #استادعباسی #استاد_حسن_عباسی #abbasi #Abbasi #hasan_abbasi #DrAbbasi #DrHasanAbbasi #Dr_Abbasi #Dr_hasan_Abbasi