در حال بارگذاری
بالا
  • ۶۳ بازدید
    اگر فکر میکنید نمیدانید.
سوال کنید.
هیچ ایرادی ندارد.
چیزی که ایراد دارد نداستن است.
نه سوال کردن...
  • ۴۷ بازدید
    تخلییه