در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۳ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۶۹ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۱۱۷ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۵۲ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۶۹ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۹۲ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۷۷ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۷۱ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۳۸ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۶۹ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.
 • ۷۴ بازدید
  اسداسماعیلی معروف ترین هکر ایرانی است وی با استعداد خارق العاده ای که داشت در سن 14 سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و تقریبا دو سال پیش به اتهام هک 17 سایت امنیتی بزرگ کشور حدود یک سال روانه زندان میشود ولی سال پیش به دستور مقام محترم ریاست جمهوری آقای روحانی از زندان رها میشود و مدتی است که بطور شگفت انگیزی در اینترنت و فضای مجازی حضور پررنگ پیدا کرده است  و به شکل باور نکردنی ای در همجا هست گفته میشود تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد.