در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۱ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
 • ۲۰ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
 • ۲۲ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
 • ۲۶ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
 • ۲۴ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
#طبیعت #عکاسی #ایران
 • ۴۷ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
#طبیعت # عکاسی
 • ۲۲ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
 • ۴۲ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
#طبیعت #عکاسی #ایران #کرج
 • ۲۸ بازدید
  Photography:
Telegram: @mephotography
@canonphotography
Instagram: @photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +98939-769-4837
+98910-842-7550
#طبیعت  #عکاسی #منظره #کرج
 • ۳۳ بازدید
  Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
+989108427550
 • ۲۶ بازدید
  Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
+989108427550
 • ۴۵ بازدید
  Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
+989108427550
 • ۲۷ بازدید
  Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
+989108427550
 • ۳۳ بازدید
  Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
+989108427550
#طبیعت
 • ۳۲ بازدید
  Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
+989108427550
#طبیعت
 • ۳۶ بازدید
  عکس از مصطفی قاسم زاده 
Photography:
Telegram 
@mephotography
@canonphotography
Instagram
@Photographymostafaghasemzadeh
@mostafaghasemzadeh72
Tell: +989397694837
  +989108427550
#طبیعت
 • ۵۴ بازدید
  استفاده از تنظیمات دوربین و به تصویر کشیدن عکسی روشن هم مانند روز در تاریکی مطلق شب دقت کنید ستاره ها مشخصه
عکس از مصطفی قاسم زاده 
telegram:@mephotography  @canonphotography  instagram: photographymostafaghasemzadeh  mostafaghasemzadeh72  tell: 00989397694837
 • ۱۱۷ بازدید
  هم رنگی با طبیعت (کبک و جوجه هاش)
عکس از‌مصطفی قاسم زاده 
telegram : @canonphotography
chanel telegram : @mephotography
instagram chanel: photographymostafaghasemzadeh
instagram: mostafaghasemzadeh72
 • ۲۶ بازدید
  زیبایی غروب از نگاه لنز دوربین من
 • ۴۹ بازدید
  نشان دادن ذغال آتش و نور آتش در تاریکی ۲ صبح و استفاده از تنظیمات دوربین در تاریکی مطلق
#photography
#iranian
#karaj