در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۳ بازدید
  پشت این پنجره ها دو روز پیش گروگان های یه روانی اسلام زده جکزجه میزدن ، دو نفر به جرم هیچ به خون کشیده شدن ، امروز بیادشون همه سکوت کردن
 • ۵۰ بازدید
  ﺩﻳﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﺮﺱ ﺩاﺭﻩ
  چقد خوشگله
 • ۱۴۴ بازدید
  ﻟﻴﻨﺪا ﻛﻴﺎﻧﻲ , ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ , ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻨﺎﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﻱ اﻳﺮاﻥ و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ , ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺑﺎﺯﻱ
 • ۶۶ بازدید
  ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ اﻳﺮاﻥ و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ , ﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺯﻱ
 • ۷۰ بازدید
  ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ
 • ۸۰ بازدید
  ی ﺭﻭﺯ اﻓﺘﺎﺑﻲ , ﻣﻨﺘﻆﺮ اﺗﻮﺑﻮﺱ
 • ۵۹ بازدید
  ﺟﻨﮓ اﺷﻜﺎﻝ
 • ۶۶ بازدید
  ﻣﻚ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ
 • ۶۲ بازدید
  ﺩﻭﺗﺎ اﺯ اﻳﻨﺎ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﺠﺎﻱ ﺧﻮﻧﻪ ﺟﺎﺵ ﻣﻴﺪﻱ ?
 • ۸۰ بازدید
  ﺯﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
 • ۷۸ بازدید
  ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ
 • ۵۴ بازدید
  ﻋﺼﺮ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻂﻴﻞ
 • ۸۳ بازدید
  جای خالیت رو با چی پر کنم؟ بیرحمانه دلتنگتم
 • ۸۵ بازدید
  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺮﻭ ﻣﻴﻤﻴﺮﻱ , ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻴﺮﻡ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻤﻴﺮﻡ , اﻣﺪﻡ ﻭﻟﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ , ﺣﺎﻝ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭﻟﻲ ﻗﻠﺒم ﺭﻭ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ , ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ اﻡ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻩ ?
 • ۶۰ بازدید
  ﻓﺮﻕ اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﻬﺎ : ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺭاﻱ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ
 • ۹۱ بازدید
  www.college-coffee.net
ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ
 • ۵۰ بازدید
  ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
 • ۶۱ بازدید
  ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ
 • ۷۷ بازدید
  ﻧﻤﺎﺩ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﻲ ﭼﻲ !!!!
 • ۷۳ بازدید
  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﻻﻥ
 • ۷۰ بازدید
  ﺩﺭﻭاﺯﺑﺎﻥ و ﺩﺳﺘﻜﺶ , ﺩﻭﻳﺎﺭ ﻫﻤﻴﺷﮕﻲ
 • ۷۵ بازدید
  ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ
 • ۸۲ بازدید
  ﭘﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺯﻻﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ , ﺑﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻮﺩﻧﻪ , ﺑﻪ ﺻﺎﻑ و ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﻪ , ﺗﻮ اﻳﻦ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﻪ
 • ۷۰ بازدید
  ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ
 • ۷۸ بازدید
  ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩ , ﻣﻴﺸﻮد ﺟﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ اﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ
 • ۷۳ بازدید
  ﺻﺎﻑ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
 • ۵۱ بازدید
  ﻧﻤﺎﻳﻲ اﺯ ﺟﻨﮓ و ﺯﻧﺪﮔﻲ
 • ۷۲ بازدید
  اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻗﻲ ﺧﻠﻮﺗﻪ ﭼﻮﻥ ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺸﻮ ﻧﺪاﺭﻱ و ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻴﻨﺎ ﻣﻴﺸﻲ ب ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻦ ﺩاﺩﻩ ﻳﺎ ﻳﻪ ﭼﻴﺰاﻳﻲ ﺩاﺭﻱ و اﺯ اﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺗﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻣﻴﺸﻲ ﻣﻘﺘﺪﺭ , ﻣﻬﻢ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺴﻴﻪ ك ﻟﮕﺪ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺑﺮا ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ
 • ۸۷ بازدید
  ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﻥ ﺩاﺭﻧﺪ
 • ۶۰ بازدید
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ , ﺳﻴﺪﻧﻲ
 • ۶۸ بازدید
  ﻳﻚ ﺑﺮﮒ ﺳﺎﺩﻩ
 • ۷۱ بازدید
  ﺭﺳﺘﻮﺭاﻥ ﺳﻴﺎﺭ , ﺳﻴﺪﻧﻲ
 • ۵۵ بازدید