در حال بارگذاری
بالا
 • ۴ بازدید
   باغ ویلا ۳۵۰۰ متر در بکه شهریار به فروش میرسد.
 • ۵ بازدید
  ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۲۰۰ متر بنا در تیسفون به فروش می‌رسد.
 • ۴ بازدید
  ۱۲۰۰ متر باغ ویلا با ۱۶۰ متر بنا در شهرک وحیدیه شهریار به فروش می‌رسد.
 • ۴ بازدید
   باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا در کردزار به فروش میرسد.
 • ۵ بازدید
  ۲۳۰۰ متر باغ ویلا با ۱۰۰ متر بنا در بکه شهریار به فروش می‌رسد.
 • ۶ بازدید
   ۱۴۰۰ متر باغ ویلا با ۶۰ متر بنا در وحیدیه شهریار به فروش می‌رسد.
 • ۴ بازدید
  ۱۵۰۰ متر باغ ویلا با ۵۰ متر بنا در وحیدیه به فروش می‌رسد.
 • ۴ بازدید
  ۱۳۰۰ متر باغ ویلا با ۹۰ متر بنا در کردزار شهریار به فروش می‌رسد.
 • ۵ بازدید
  باغ ویلا ۳۰۰۰ متری با ۳۰۰ متر بنا در قشلاق به فروش میرسد.
 • ۴ بازدید
  باغ ویلا ۵۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا در قشلاق به فروش میرسد.
 • ۵ بازدید
  ۵۰۰ متر باغ ویلا با ۱۰۰ متر بنا در شهرک جعفریه شهریار به فروش می‌رسد.
 • ۶ بازدید
  باغ ویلا۱۰۰۰ متری با ۲۵۰ متر بنا در شهرک جعفریه به فروش میرسد.
 • ۱۱ بازدید
  ۵۰۰۰ متر باغ ویلا با ۱۲۰ متر بنا با انشعابات کامل در خوشنام به فروش می‌رسد. 
https://www.andishmelk.com/villa/3252
 • ۱۱ بازدید
   ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۷۰ متر بنا در لم آباد به فروش میرسد. 
https://www.andishmelk.com/villa/3251
 • ۱۸ بازدید
  ۲۲۵۰ متر باغ ویلا با ۶۰ متر بنا در کرد امیر شهریار به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3250
 • ۱۴ بازدید
  ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۹۰ متر بنا در کردزار شهریار به فروش می‌رسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3249
 • ۱۳ بازدید
  فروش باغ ویلا ۳۰۰۰ متری در ویلادشت ملارد 
https://www.andishmelk.com/villa/3248
 • ۱۳ بازدید
  فروش ۳۰۰۰ متر باغ ویلا در لم آباد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3247
 • ۴۴ بازدید
  فروش ۱۳۰۰ متر باغ ویلا لوکس واقع در کردزار شهریار 
https://www.andishmelk.com/villa/3246
 • ۱۶ بازدید
   ۵۰۰ متر باغ ویلا با ۸۰ متر بنا در کردزار به فروش می‌رسد 

https://www.andishmelk.com/villa/3245
 • ۱۵ بازدید
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۸۰ متر بنا و انشعابات کامل در کردزار به فروش می‌رسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3244
 • ۱۴ بازدید
   ۱۳۰۰ متر باغ ویلا با ۸۰ متر بنا در کردزار به فروش می‌رسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3242
 • ۱۳ بازدید
   باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۴۰ متر بنا در اتوبان امام حسین به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3241
 • ۱۴ بازدید
  ۸۰۰ متر باغ ویلا با ۱۷۰ متر بنا و انشعبات مصرفی وصل به فروش می‌رسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3240
 • ۱۵ بازدید
  ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۱۶۰ متر بنا در قجرآباد شهریار به فروش میرسد 

https://www.andishmelk.com/villa/3239
 • ۲۶ بازدید
  باغ ویلا ۲۲۶۰ متری با ۵۰ متر بنا واقع در شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3238
 • ۱۳ بازدید
   باغ ویلا ۵۱۰۰ متری با ۳۵۰ متر بنا در شهرک والفجر شهریار به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3237
 • ۱۴ بازدید
  ۳۲۰۰ متر باغ ویلا با ۲۵۰ متر بنا با انشعابات کامل واقع در جوقین شهریار به فروش میرسد.

https://www.andishmelk.com/villa/3236
 • ۱۰ بازدید
   باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در خوشنام ملارد به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3235
 • ۱۰ بازدید
   ۳۲۵۰ متر باغ ویلا با ۱۰۰ متر بنا در کردامیر شهریار به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3234
 • ۹ بازدید
   ۹۰۰ متر باغ ویلا دارای ۷۰ متر بنا داخل لم آباد به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3233/
 • ۱۱ بازدید
  باغ ویلا ۸۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا شیک در خوشنام به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3232/
 • ۱۳ بازدید
  ۵۲۰ متر باغ ویلا دارای ۱۰۰ متر بنا در لم آباد ملارد به فروش میرسد. . 

https://www.andishmelk.com/villa/3231/
 • ۲۷ بازدید
  باغ ویلا ۵۱۰ متری با۶۰ متر بنا در خوشنام به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3230/
 • ۱۰ بازدید
  ۳۲۰۰ متر باغ ویلا با ۱۴۰ متر بنا در کردزار شهریار به فزوش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3229/
 • ۱۳ بازدید
   باغ ویلا ۱۳۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا و انشعابات قانونی واقع در صفا دشت ملارد به فروش میرسد. 


https://www.andishmelk.com/villa/3228
 • ۱۷ بازدید
   باغ ویلا ۱۰۷۵ متری با ۳۰۰ متر بنا به صورت دوبلکس به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3227
 • ۱۳ بازدید
  ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۱۶۰ متر بنا در شهرک والفجر به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3226
 • ۱۱ بازدید
   باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۱۵ متر بنا و امکانات فول در شهرک والفجر به فروش میرسد . 


https://www.andishmelk.com/villa/3225
 • ۱۴ بازدید
   باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا دوبلکس در لم آباد به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3224
 • ۱۵ بازدید
   امارت ۱۰۰۰ متری با ۵۲۰ متر بنا تیریبلکس و ۴ خواب مستر در شهرک تیسفون به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3223
 • ۱۴ بازدید
  ۷۵۰ متر باغ با ۱۰۰ متر بنای نوساز و انشعابات کامل در کردزار شهریار به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3222
 • ۱۳ بازدید
   ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۵۰ متر بنای اصلی با انشعابات قانونی واقع در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3221
 • ۱۱ بازدید
  فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در ویلادشت ملارد 

https://www.andishmelk.com/villa/3220
 • ۱۲ بازدید
  ۹۰۰ متر باغ ویلا با ۲۲۰ متر بنای دوبلکس واقع در وحیدیه شهریار به فروش می‌رسد .

https://www.andishmelk.com/villa/3219/