در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۶ بازدید
 • ۸۷ بازدید
 • ۸۸ بازدید
  سرزمین من ببین
 • ۸۹ بازدید
  جواب
  ۲۱:۳۹ ۹۴/۰۸/۶
  110
  ۱۳:۲۰ ۹۴/۰۷/۲۴
  میشهa....110
  ۰۹:۰۱ ۹۴/۰۷/۲۴
  110
 • ۹۰ بازدید
  نکته راگرفتی بنویس
  ۱۳:۱۹ ۹۴/۰۷/۲۴
  ههههههه من گرفتم......چه کارا که نمیکنن نچ نچ نچ .......
 • ۹۲ بازدید
  نکته راگرفتی بنویس
  ۱۳:۲۲ ۹۴/۰۷/۲۴
  نچ نچ نچ چه چیزا که نمینویسن.......نوشته گاو ما شیر نمیده اما ماشالا به
 • ۱۲۸ بازدید
   جل برک کوردی
 • ۱۲۲ بازدید
  رقص کوردی
  ۰۰:۳۴ ۹۴/۰۷/۲۴
  جانم کردستان
 • ۸۵۰ بازدید
  دختر کورد
 • ۱۱۹ بازدید
  ای کاش
 • ۹۱ بازدید
  دوست
 • ۹۴ بازدید
   تنها