در حال بارگذاری
بالا
 • ۳ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۱۲ بازدید
  ۰۵:۲۴ ۹۷/۰۱/۹
  اینکه حکم عقل و منطق و وجدان هم هست...
 • ۱۵ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۲۶ بازدید
  ۰۳:۴۸ ۹۶/۰۴/۲۷
  فضای دهان نیازی به طهارت ندارد.
 • ۳۷ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۱ بازدید
  ۰۹:۵۷ ۹۶/۰۲/۲۶
  ولی با زور نیست،بلکه اختیاری هست
 • ۲۸ بازدید
  ۰۷:۰۸ ۹۶/۰۲/۲۱
  بسیار عالی
 • ۳۰ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۲۸ بازدید