در حال بارگذاری
بالا
 • ۷ بازدید
  ۰۵:۲۴ ۹۷/۰۱/۹
  اینکه حکم عقل و منطق و وجدان هم هست...
 • ۶ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  ۰۳:۴۸ ۹۶/۰۴/۲۷
  فضای دهان نیازی به طهارت ندارد.
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۴ بازدید
  ۰۹:۵۷ ۹۶/۰۲/۲۶
  ولی با زور نیست،بلکه اختیاری هست
 • ۲۳ بازدید
  ۰۷:۰۸ ۹۶/۰۲/۲۱
  بسیار عالی
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  ۰۳:۲۸ ۹۶/۰۱/۳۰
  بسیار عالی. تشکر