در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  ۲۰:۵۸ ۹۶/۰۲/۳۱
  زندگی یک ارزوی دور نیست ،زندگی یک جستجوی کور نیست ،زیستن درپیله پروانه چیست ،زندگی کن زندگی افسانه نیست ،گوش کن دریا صدایت میزند ،هر چه ناپیدا صدایت میزند ،جنگل خاموش میداند تورا ،با صدای سبز میخواند تورا ،زیر باران اتشی درجان توست ،قمری تنها پی دستان توست ،پیله پروانه از دنیا جداست ،زندگی یک مقصد بی انتهاست ،هیچ جایی انتهای راه نیست ،این تمامش ماجرای زندگیست
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۵ بازدید
  ۲۳:۳۷ ۹۶/۰۲/۱۲
  گل عزیزاست غنیمت شمریدش صحبت ،که به باغ امد ازاین راه و از ان خواهد شد
 • ۳۴ بازدید