در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۳ بازدید
  به تو سلام می‌كنم
كنار تو می‌نشینم
و در خلوتِ تو
شهرِ بزرگ من بنا می‌شود...

احمد_شاملو
 • ۷۸ بازدید
  صبح زود جارچی راه می افتاد و بیخود فریاد می کشید مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!
اما کسی که مزد نمی گرفت کسی بود که کار کرده بود.

. صادق هدایت
  ۲۰:۴۱ ۹۵/۱۱/۱۲
  چشم های سیاه روی کوزه
 • ۱۰۷ بازدید
  جنجال مویش را تمام شهر می‌بینند
اما کنار مـن همیشه روسری دارد
 • ۵۴ بازدید
  دنیا را بغل گرفتیم
گفتند: امن است هیچ كاری‌ با ما ندارد
خوابمان برد...
بیدار شدیم،
دیدیم آبستن تمام دردهایش شده‌ایم...
...
حسین_پناهی‌
 • ۶۷ بازدید
  طاقت من، طاقت دل
طاقت سنگ است...
 • ۵۰ بازدید
  تو فقط با لب تنهایی خود ساز بزن
واژه ها باهوس شعر چنین می‌رقصند
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۹ بازدید
  چه جالب است
ناز را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد و درد را می کشیم؛

ولی بعد از این همه سال،
آنقدر نقاش خوبی نشده ایم 
که بتوانیم دست بکشیم!
از هر آنچه آزارمان می دهد
 • ۶۲ بازدید
  ۱۵:۳۱ ۹۵/۱۱/۷
  فدای تو همسر عزیزم
 • ۶۴ بازدید
  ۱۵:۳۳ ۹۵/۱۱/۷
  قلب منی توووووووووو
 • ۸۱ بازدید
  خوشبخترین زوجها

هیچگاه

شخصیتشان یکسان نیست

آنها بهترین درک را

از تفاوتهای

همدیگر دارند
  ۱۵:۳۲ ۹۵/۱۱/۷
  تو هم خانوم منی
 • ۶۳ بازدید
  ۱۵:۳۲ ۹۵/۱۱/۷
  الهی امین
 • ۶۲ بازدید
  ۱۵:۳۴ ۹۵/۱۱/۷
  خدایا خیلی دوست دارم
 • ۱۰۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۳ بازدید