در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۳۷ بازدید
  چه خوش خیالیــم ما وقتـی فکــر کنیــم،
دیــگر دستِ راست تـو شده ایــم !
نقص از تــو نیست آقـا !
مائیــم کـه قدرِ دستِ راستِ تــو ، سالم نبوده ایــم !
 • ۱۷۰ بازدید
  ۱۴:۳۲ ۹۳/۰۳/۵
  @rashid69v
 • ۱۷۷ بازدید
  حسیــن را محاصــره کرده انــد ! 

با احتیـاط حلقه تنگتــر می شود ! 

کوفیـان هنــوز با ترس و لرز علقمه را نـگاه می کننــد !
  یا حسین
 • ۱۷۵ بازدید
 • ۱۶۶ بازدید
  ۲۱:۵۸ ۹۳/۰۳/۹
  دعا بفرمایید
  ۱۴:۱۴ ۹۳/۰۳/۵
  فوق العاده
  معرکه..