در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۸ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۸۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۴ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۷۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۵ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۳۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی