در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۲ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۱۰۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۳ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۱۹۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۶۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۷۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۶۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۱۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۸۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۷۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۲ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۶۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۹ بازدید
  تکست گرافی