در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲۱ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۹۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۷۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۸ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۱۶۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۸۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۳۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۹۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۳۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۰۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۸۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۵ بازدید
  تکست گرافی