در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۶ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۹۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۰ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۱۸۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۳۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۰۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۱۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۷۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۱ بازدید
  تکست گرافی