در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۸ بازدید
  پانل دوم در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه کشور
 • ۴۳ بازدید
  پانل اول در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه کشور
 • ۸۰ بازدید
  دکتر قاسمی رییس شورای انجمن های علمی ایران در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با محوریت راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم
 • ۴۸ بازدید
  دکتر احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس در پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با محوریت راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم
 • ۵۰ بازدید
  پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با محوریت راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم در دانشگاه تربیت مدرس
 • ۵۶ بازدید
  پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با محوریت راهکارهای رسیدن به دانشگاه نسل سوم
 • ۵۲ بازدید
  پنجمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور اول آذر 96 در دانشگاه تربیت مدرس
 • ۷۹ بازدید
  سرکار خانم نفیسی معاون اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و سرکار خانم نعیمیان. کارگاه آموزشی نحوه ثبت تغییرات صورتجلسات انجمن ها در اداره ثبت شرکتها مورخ 12 تیرماه 1396
 • ۶۸ بازدید
  کارگاه های آموزشی "امور مالیاتی"، "مقررات بیمه" و" اداره ثبت شرکتها" شورای انجمن های علمی مورخ 12 تیرماه 1396
 • ۸۹ بازدید
  جناب آقای محمد محمدی، مشاور و معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی - کارگاه های آموزشی شورای انجمن های علمی ایران مورخ 12 تیر ماه 1396
 • ۶۵۵ بازدید
  جناب آقای دکتر فرشید فریدونی، مدیر امور مالیاتی غرب تهران - کارگاه های آموزشی شورای انجمن های علمی ایران مورخ 12 تیر ماه 1396
 • ۱۴۴ بازدید
  جناب آقای دکتر علیزاده اهوازی، معاون مالیاتی شهر تهران - کارگاه های آموزشی شورای انجمن های علمی ایران مورخ 12 تیر ماه 1396
 • ۷۱ بازدید
  کارگاه های آموزشی شورای انجمن های علمی مورخ 12 تیر ماه 1396 در دانشگاه خاتم
 • ۷۲ بازدید
  کارگاه آموزشی "امور مالیاتی" شورای انجمن های علمی با حضور آقایان دکتر علیزاده اهوازی، دکتر فریدونی و دکتر پرتوی مورخ 12 تیر ماه 1396
 • ۶۸ بازدید
  جناب آقای مهندس حسین مهریان، عضو هیأت مدیره شورای انجمن های علمی ایران- کارگاه های آموزشی شورا مورخ 12 تیر ماه 1396
 • ۷۶ بازدید
  پرسش و پاسخ- مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۶۸ بازدید
  نمایندگان انجمن های عضو پیوسته شورا- مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۶۵ بازدید
  جناب آقای دکتر مجید قاسمی - مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۱۱۵ بازدید
  جناب آقای دکتر ناصر پرتوی -ارائه گزارش بازرس اصلی شورا - مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۷۴ بازدید
   جناب آقای مهندس حسین مهریان -ارائه گزارش عملکرد شورا در سال 1395- مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 8 خرداد 1396
 • ۶۰ بازدید
  مجمع عمومی عادی سالیانه شورا مورخ 1396/03/08 برابر با سوم ماه مبارک رمضان
 • ۶۹ بازدید
  سخنرانی جناب آقای دکتر محمد فرهادی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۶۳ بازدید
  اهداء جوایز به 14 انجمن برتر بر اساس ارزیابی عملکردشان در 5 سال متوالی در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۱۰۱ بازدید
  سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی رئیس محترم انجمن جمعیت توسعه علمی کشور در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۶۸ بازدید
  سخنرانی جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۷۲ بازدید
  چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۶۰ بازدید
  چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ 1395/08/03
 • ۸۲ بازدید
  جلسات شورا
 • ۸۲ بازدید
  برگزاری نشست شورا در ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری