در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۷ بازدید
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۵۰ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۱۳۲ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۹۶ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۷۵ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۷ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۰ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۶ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۸ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۱ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۰ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۶ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۲۸ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۲۲ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۳ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۱۱۶ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۵۱ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۵ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۳ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۶ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۳ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۵۸ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۶ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۳۶ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۹۶ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۴۹۸ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۳۱۶ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۲۴۴ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۴۱۹ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۳۵ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۲۴۹ بازدید
  علی خالدی
 • ۲۸۱ بازدید
  صادق کوتی
 • ۳۷۱ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۲۸۴ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۳۴۰ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۴۰ بازدید
  رضوان مفیدی