در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۸ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
 • ۱۴۷ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۵۱ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۱۳۴ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۹۸ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۷۶ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۰ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۳ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۴ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۰ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۸ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۲۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۲۲ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۴ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۱۱۷ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۵۴ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۷ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۵ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۹ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۵ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۶۰ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۶ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۳۸ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۱۲۶ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۵۱۳ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۳۲۲ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۲۴۵ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۴۲۴ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۳۶ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۱۵۶ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۲۵۲ بازدید
  علی خالدی
 • ۲۸۴ بازدید
  صادق کوتی
 • ۳۷۵ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۲۸۶ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۳۴۵ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۴۰ بازدید
  رضوان مفیدی