در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۱ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۳۳ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۴۰ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۱۲۲ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۸۸ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۶۲ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۵ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۰ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۰۵ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۰ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۹۷ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۵ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۱۰۹ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۱ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۵ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۴ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۳ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۹ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۵۲ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۹ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۲۶ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۹۰ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۳۸۶ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۲۱۴ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۱۹۶ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۳۰۸ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۲۷ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۱۸۷ بازدید
  علی خالدی
 • ۲۱۸ بازدید
  صادق کوتی
 • ۲۷۳ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۲۴۷ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۲۷۱ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۳۵ بازدید
  رضوان مفیدی