در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۴۰ بازدید
  یآزده فروردین و تولده نوییید:)) تولدت مبآرك رفیق جآن❤️ ان شالله ب همه آرزوهااات برسى و همیشه تنت سآلـم و دلت شآد و لبت خنـدوووون بآشه:))#بآلآم_جآن :) @navidbnv
  ۱۳:۱۱ ۹۷/۱۲/۲۰
  آلم
  ۰۵:۲۲ ۹۷/۰۵/۱۵
  عشقممم نمیااای دیگههههه ...؟؟؟
  ۰۶:۰۱ ۹۷/۰۲/۱۶
  بیا دیگه عالم
 • ۲۶۷ بازدید
  رظآ و نیلو:)) تولدتوووون مبآرك:)) ان شآلله ب هر چى ك میخواین برسین:) وآستون بهتررررینآرو آرزو دآرم❤️❤️ @reza1987 @azamsotoudeh
  ۰۳:۰۴ ۹۵/۰۱/۱۳
  تبرییییییییییییک
  ۱۱:۴۴ ۹۵/۰۱/۱۲
  @azamsotoudeh قرربونتـ نیلوو گلی
  ۱۱:۴۳ ۹۵/۰۱/۱۲
  @reza.f.f @49330 @piran.t @raha_warasteh @mehrzadghavifekr سلااام دووستاای عزیزم...ممنووونم از مهرو لطف همیشگیتوون..سلامت و شاداب باشید..ایام بکااام
 • ۱۹۲ بازدید
  بنآم حضـرت دوست: سآلى ك گذشت سآلِ پر فرآز و نشیبى بود،فـرآز هآى زیـبآ و نشیب هآى بد:)سآلى پر از اتفآق هآى خوب و صد البته اتفآق هآى بد:)امیـدوآرم امسآلتون پر از فرآزهآى زیبآ و بدون نشیب بآشه:) اگه بـدى دیـدین حلآل كنـیـد لطفاً:) سآلِ نو مبآرك:)روحِ همه رفتگآنتآن شآد:) تنتآن سلآمت:) لبتآن خندآن:)یآ حق❤️ #نوروز_٩٥
  ✌✌✌✌✌
  ✋✋✋✋✋
 • ۲۲۰ بازدید
  خـودت مى دآنى من اهل پآرك و كآفه و سینمآ نیسـتم قرآرمآن همآن كوچه قدیمى تـو نذرى بیآور من در رآ بآز مى كنم تـو لبخند بزن من، م م ن، م م... بشقآب شكست! #محسن_حسین_خآنى :)
  ۰۸:۵۴ ۹۵/۱۰/۲
  چینی
  ۱۱:۲۷ ۹۵/۰۷/۱۲
  ببخشیدا ولی حجابش کاش بهتر بود
  ۱۵:۰۷ ۹۵/۰۶/۱۲
  واییی عالی بود
 • ۱۷۳ بازدید
  رود گنگ بآ آفتآب منعكسش از موهآیت میگذرد! رودى كه از آن مى نوشم، در آن غسل میكنم، مى میرم. دو بلدرچین در چشمآنت دآرى كه دستآن سرد مرآ پنآه مى دهند در عبور از زمستآن هآى زندگى، صدآى تـو شآلى ست كه دور شآنه هآى من مى پیچد! و لب هآیت مسیر كآفه هآى پآریس رآ نشآن مى دهند. امآ تمآم ایـن هآ توصیف كآمل تـو نیست! تو چیزى فرآترى از آن چشم هآ،موهآ،لب هآ. تو تپآنچه اى هستى در دست من كه بآ آن مرگ رآ از پآ در مى آورم! #یغمآ_گلرویى :)
  ۱۹:۲۸ ۹۵/۰۴/۴
  like
  ۰۱:۰۷ ۹۵/۰۲/۲۸
  عه! سـلآم سآییل:))) چطورى تو؟!:) @sayil
  ۰۹:۳۱ ۹۵/۰۲/۲۷
  slm
 • ۱۷۶ بازدید
  پریـسآ:))پیـشآپیـش یآ شـآیدم پسـآپس تـولدت مبآآآرك❤️ ان شآلله همیشه سـآلم و خـوشحآل بآشى:) و دیع هیـچ وقت مجـبور نبآشى خـون بدى:* #فیـل_سـوف_اعظم_جآن :) @qazwsxedctaghipour آیدیـشو نیگآ:| •_•
  ۱۶:۱۲ ۹۴/۱۲/۲۰
  سلآم نـرگسى:)) خدآرو شكر خـوبم تـو چطورى؟! :* فدآ دلـت بشم من❤️ چ خبر؟!چرآ كم مـیآى؟!:( @dian76
  ۱۲:۵۸ ۹۴/۱۲/۲۰
  سعـلآم بر دخـت جنـوب❤خوبـی؟؟^_^ دلمون تنگـت بود
  ۲۲:۳۵ ۹۴/۱۲/۱۹
  خداروشکر :) براش کلاس توجیهی گذاشتم :||
 • ۱۷۶ بازدید
  زیـنبى...تـولدت مبآرك عـزیز دلم:) ان شآلله همیـشه تنت سآلـم و حآلِ دلت میـزون و لبت خنـدون بآشه❤️ #دومـى_جآنم :* @bluee.7124
  ۰۷:۲۵ ۹۵/۰۳/۲۶
  عه تولد آجیم.. :( چرا من نبودم اون موقع آخه.. T_T
  ۱۰:۳۲ ۹۵/۰۳/۲۳
  چرا پست جدید نمیزاری ?!
  ۱۰:۳۲ ۹۵/۰۳/۲۳
  سلام اجی خوبی :*
 • ۲۴۸ بازدید
  دخـترِ زیـبآیـى نیـستم...مـوهآیى دآرم سیـآه كه فقـط تآ زیـرِ گـردنم مـى آید و نـه شعـرى بـه یآدتـ مـى آورد،نـه ابـریشمـى،نـه سكـوتِ شـآعـرآنه اى،نـه حتآ خـیآلِ یـك خـوآبِ عآرآم...پـوستى گـندمى! كـه نه گـندم رآ میـمآند نـه كـویـر! و چـشـم هـآیى دآرم كـه گآهـى سیـآه میـزند،گـآهى قهـوه اى و گـآهى بـه یآدِ عـزیزآنِ از دسـت رفـته و دور شـده ام كـه مـى افتم عـسلى میشـود و گـآهى خیـس! :) #دل_نـوشته! پ.ن:عـكس مـربوط به قسـمتى از كتـآبِ امیـد صبـرىِ عـزیز هستش:)
  ۱۶:۲۹ ۹۴/۱۲/۱۴
  خیلی لایک دخت جنوبی
  ۰۰:۵۰ ۹۴/۱۲/۱۳
  عههههههههه!!! :||| عجب سوتیه بـزرگى دآدم:| @footbaliha
  ۰۰:۲۴ ۹۴/۱۲/۱۳
  گفدی چرا رفدی گفدم دوص داشتم:9
 • ۱۹۵ بازدید
  همـه ى قآفیـه هآ تآبـع زلفـش بودنـد،چـآدرش رآ كـه بـه سـر كـرد غـزل ریـخت به هم...#حمیدرضآ_برقعى
  ۰۱:۱۵ ۹۴/۱۲/۲۰
  سلام عزیزم پیج قشنگی داری
  ۱۶:۴۴ ۹۴/۱۲/۱۳
  عَــزیزمی :)
  ۱۶:۴۳ ۹۴/۱۲/۱۳
  بهـترین كآرو كردى❤️
 • ۱۸۶ بازدید
  نـرگسى:* رفیـق شفیـق❤️ تـولدت مـبآرك:* :)) به هـرچى كه میخـوآى بـرسى و همیـشه شآد و سلآمـت بآوشى:)) #عـشق_جآن❤️ @dian76
  ۱۳:۴۱ ۹۴/۱۱/۱۵
  @www.chadory2..com جووووونــز^_^ مـن به فدآآآت باو:*** یـه دووونه بـآشی:)) عشـــقی❤
  ۱۲:۳۱ ۹۴/۱۱/۱۵
  ممنـونم ممنـونم:)) لطـف میكنـى رفیـق جآن❤️ ان شآلله همیشه زنـده بآوشى:)) @navidbnv
  ۱۲:۱۲ ۹۴/۱۱/۱۵
  @DIAN76جوووونز ببیـــــــن تولد کی بوده و مــآ نبودیم^_^تولدت مبآرک نرگسی :-*:-*جنتی دوم بــآشی ایشالله...بـــآ آرزوی بهترین هــــــآ:)
 • ۲۲۶ بازدید
  عـزیـز دلـم:))مـمنون كـه بآعـث افتخـآرمـى:* ممنـون كه هـستى:* ایـنآ وآسه معـدل بیـستتـه:))بـت تبـریك میـگم تـو به قـولـت عمـل كـردى:))بقـیش بمـونه وآسـه تـرم بعـد:)) #خـآنووومـِ_خـرخـونِ_مـن ❤️ @www.chadory2..com
  ۱۵:۴۸ ۹۴/۱۱/۱۶
  تـویى:|
  ۱۵:۲۹ ۹۴/۱۱/۱۶
  خودتی
  ۱۵:۲۷ ۹۴/۱۱/۱۶
  بى ترعـدب:| خـرخووووون:/ @percy
 • ۱۶۳ بازدید
  فـآطى:))تـولـدت مبـآآآرك عـزیز دلـم:* ❤️ بـه هـرچـى كه میـخـوآى بـرسیـو همیـشه شآد و سـلآمـت بآوشـى❤️ دوسـتت دآرم فـرآآآووون:* :) ❤️ @24101377
  ۱۴:۴۱ ۹۴/۱۱/۱۷
  سـلآم:) یعنى نمیـدونى؟!:| بنـدرعبآس...
  ۱۴:۱۴ ۹۴/۱۱/۱۷
  سلام عالم خانم بچه کجای؟
  ۲۳:۱۷ ۹۴/۱۰/۳۰
  قـربونت عـزیـز دلم:)) مـن ك بیـشتر❤️❤️❤️
 • ۱۹۷ بازدید
  سلآم:))وقـت بخـیر:))زنـدگیـتون پـر از پنـجره هـآىِ رنگى بآوشـه❤️ :)
  ۱۸:۱۳ ۹۴/۱۰/۲۹
  کجـــــــآیی توووووووو
  ۱۵:۵۱ ۹۴/۱۰/۲۵
  عـه!!! خو چـرآ؟!؟!؟! چى شد اصن یهو؟! ببین معظمه من شمآره خـونشونو دآرم...الآن نمیتونم بش زنگ بزنم...ی جا تگم كن شمآرشو بت بدم...زوووود...
  ۱۵:۴۷ ۹۴/۱۰/۲۵
  -_______-
 • ۲۴۹ بازدید
  در شـعرِ بـعـدى ام كـه آمـدى لبـآس چـهآر خـآنه ات رآبپـوش بـرآىِ مـنِ بى خـآنــه #مجـتبى_حـسنـ_زآده
  ۱۳:۵۰ ۹۴/۱۱/۴
  لایک
  ۲۳:۵۳ ۹۴/۱۰/۳۰
  Aawli❤
  ۱۴:۴۳ ۹۴/۱۰/۲۳
  نـوید:))نگـآهت زیـبآسـت:))
 • ۲۱۶ بازدید
  كـآش تعـجیـلى شـود ، روزى خـدآ قسـمت كـند ، یـك مـلآقـآت خـصوصـى دسـت مـن بآ مـوى تـو... #فخـرالدیـنـ_عـرآقى
  ۰۱:۰۴ ۹۴/۱۲/۱۴
  مچكرم:)) و عآلى تر از همه حضـورِ جنآبعآلى:))
  ۰۱:۰۲ ۹۴/۱۲/۱۴
  عالی بود متن، ولی نه به زیباییه ترکیب این مشکی و قرمز ☺
  ۱۳:۵۰ ۹۴/۱۱/۴
  وااااای چه شود (*^_^*) لایک
 • ۱۷۹ بازدید
  پـآ بـرهنـه تآ كجـآ دویـده اى كـه ایـن همـه گـل شكـفتـه اسـت؟! #كیكآووس_یآكیـده
  ۰۷:۳۴ ۹۵/۰۳/۲۶
  وای عالی بوووود ^_^❤
  ۱۴:۴۴ ۹۴/۱۰/۲۳
  تشـكـر❤️
  ۱۱:۰۸ ۹۴/۱۰/۲۳
  واوووو انتخاب عکست عااالیه
 • ۱۸۹ بازدید
  هـوآ یـكـ طـورى اسـت...مـثـل طعـم انـآرِ نـوبـرآنه ، مثـل بـوى بـآلـشِ حـضـرت مـآدرم ، چـرآ كلـمآت رآ معـذب كنـم؟! هـوآ امـروز طـعـم تـو رآ دآرد... #سهـیل_ملـكى
  ۱۷:۰۲ ۹۴/۱۲/۲۰
  عآلى نگآهته❤️
  ۱۶:۵۶ ۹۴/۱۲/۲۰
  عالی
  ۲۳:۰۷ ۹۴/۱۰/۱۵
  عـآآآلى كه حضـورته عزیـزم❤️
 • ۴۳۳ بازدید
  بهـش گفـتم : میـشه بنـگرى؟! گفـت : بفـرمـآ! گـفـتم : نـه...از اونـآ كه بقـیه رو میـنگـرى نـه...میـشه دلـبـرآنه بنـگرى؟! گـفت : بـرو بآبآ...:|
  ۱۹:۳۰ ۹۵/۰۴/۴
  لایک برای تصویر و کامنت
  ۱۷:۱۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  : )
  ۱۴:۴۴ ۹۴/۱۰/۲۳
  :D :|
 • ۲۵۶ بازدید
  دلـتنــگى یعـــنى بـه تمـآشـآى غــروب بنـشیـنى و در آن ســوى جهــآن خــورشیـد بـه جـآى تــو در چشـم هـآى او طــلوع كنـد... #رضـآ_كـآظمـى  پ.ن:بنــدرمـون از ایـن آسمـون قشـنگـآ دآره:| =))
  dn
  ۰۹:۴۹ ۹۴/۱۰/۲۵
  خیلی زیباست...
  ۰۰:۱۴ ۹۴/۱۰/۱۹
  ممنـوووونم نـویـد:))
  ۲۱:۲۹ ۹۴/۱۰/۱۸
  آآآآلیست و نآآآآآب
 • ۲۳۲ بازدید
  بـآ سـلآم:))امـروز كه نـه:|امشـب ، ینـى ٢١ آذر تـولـده ٢ عـدد رفیـق خـوب و دوسـت دآشـتنـیه:)))مهـسآ(مهـسآیی) و امیـر(اسـتآدِ پــرش) تـولـدتـون مبـآرك عـزیـز تریـنآم:)امیـدوآرم بـه هـر چى كـه میخـوآین بـرسیـن و همیشـه شآد و سـلآمـت بآوشیـن:)) @amir.r @facemoon ❤️❤️
  ۱۳:۰۷ ۹۴/۱۰/۲
  پـرنـسآآآ؟!؟!:(( @f.poor
  ۰۱:۰۷ ۹۴/۰۹/۲۱
  :)
  ۰۱:۰۶ ۹۴/۰۹/۲۱
  پـَ عوض كن:||
 • ۲۳۸ بازدید
  بـه در هــر خـآنه اى كـه میـرسـم زنگـش رآ میـفـشآرم،بــه امیــد ایـنكـه از یــكـى از آن هـآ تـو بیـرون بیــآیـى...و سـآلهــآسـت همـسآیـه هآ شكـآیـت میــكننـد از كـودكـآنـى كــه زنـگ رآ میـفشــآرنـد و فــرآر میـكننـد... #سـآرآ_رضـآ_پـور
  ۱۷:۱۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  خواهشمندم رفیق جان :)
  ۱۴:۴۵ ۹۴/۱۰/۲۳
  محــشر كـه نگآهـته:))ممنــوووونم:))
  ۱۱:۰۹ ۹۴/۱۰/۲۳
  متن زیبا..عکسم ک محشر محشره
 • ۲۵۸ بازدید
  حـآلـآ كـه مـى روى چشـمآنم رآ بگیــر فــردآیــ رفتـنت،دیــدن نـدآرد! #رضـآ_یـآر_احـمـدى
  ۱۷:۱۶ ۹۴/۱۰/۲۳
  خواهش می کنم رفیق :))
  ۱۴:۴۶ ۹۴/۱۰/۲۳
  نـویـد:))ممنـون وآسه لآیـك بآرون و حـضور زیـبآت❤️
  ۱۱:۱۱ ۹۴/۱۰/۲۳
  ماشالا سلیقه..بسیار زیباست
 • ۲۸۸ بازدید
  زنـى سمـتِ پلـیس رفـت و گـفـت: "سـركـآر،آن مـرد كـه در آنـ گـوشـه ایسـتآده ،مـرآ آزآر مـى دهـد.!" پلیـس گفـت:" ولــى خـآنـم مـن مـدتـى اسـت كـه او رآ زیـر نظـر دآرم، او حتـى بـه شمـآ نگـآه هـم نكـرده اسـت." زن گفـت:" آیـآ ایـن آزآر دهـنـده نیسـت؟!!" #كتـآب_زن_اثـر_اشـو •_• :|
  ۱۹:۳۳ ۹۵/۰۴/۴
  ^_^
  ۱۴:۴۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  عـآولى حضـورته:))
  ۱۱:۱۰ ۹۴/۱۰/۲۳
  عاااالی
 • ۲۱۵ بازدید
  گفـته بـودم چـو بیـآیی غــم دل بـآ تـو بگـویـم ، چـه بگــویـم كـه غـم از دل بـرود چـون تـو بیـآیی #سعـدى
  ۰۶:۲۰ ۹۴/۱۰/۹
  لاییییییییییییک
  ۲۰:۵۹ ۹۴/۱۰/۸
  لآیـكـ به حضورت عـزیــزم:))❤️
  ۱۹:۴۵ ۹۴/۱۰/۸
  لـــــــایــــکـ❤
 • ۲۹۸ بازدید
  كنـآر دریـآ عـآشـق بآشـى عـآشـق تـر میـشوى و اگـر دیـوآنـه،دیـوآنـه تـر ایـن خـآصیـت دریـآسـت بـه همـه چیـز وسـعـتى از جنـون میـبخـشد شـآعـرآن از شهـر هآى سآحـلـى جـآن سـآلم بـه در نمـی بـرند... #رسـول_یـونآن
  ۰۷:۰۸ ۹۴/۱۰/۲۷
  لایک
  ۱۷:۱۵ ۹۴/۱۰/۲۳
  خواهش خواهش :))
  ۱۴:۴۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  تـشكـر تشــكر:))
 • ۱۹۴ بازدید
  چـه كسـى میـخوآهـد مـن و تـو مـآ نشـویـم خـآنـه اش ویـرآن بآد ! مـن اگـر مآ نشـوم،تنـهآیـم...تـو اگـر مآ نشـوى،خـویشتنـى... #محـمد_مصـدق
  ۱۴:۳۵ ۹۴/۰۹/۲۵
  خدانکنه عزیزم
  ۱۴:۳۴ ۹۴/۰۹/۲۵
  قـربـونـت دآدآیـى:*:*:*❤️
  ۱۴:۳۳ ۹۴/۰۹/۲۵
  فداات شم لطف داری گلم ❤❤❤^*^
 • ۱۷۱ بازدید
  چـقـدر حـآلمـ خـوب اسـت...دنـیآ رآ دنـیآتـر میبیـنم،زیـبآ رآ زیـبآتـر میـبیـنم،گـل هآ رآ گـل تـر! #عمـرآنـ_صـآلحـی
  ۱۲:۳۹ ۹۴/۰۹/۲۰
  ٢٨٥ D: D: D: فـدآت جیـگر❤️
  ۱۲:۳۴ ۹۴/۰۹/۲۰
  وااااای دیویست8پنجمی شدم!!! مرررررسی عالمی❤❤❤
  ۱۴:۲۶ ۹۴/۰۹/۱۶
  آنیــد...؟!تـوئـم رفـتى كـه...:( -_- @anid20
 • ۱۷۵ بازدید
  @mmmmmy مـریـمی مـریـمی تـولـدتـ مبآركــ عـزیـزدلمـ(بآ كمـی تأخـیر) امیـدوآرمـ بهـ هـر چی كه میخـوآی برسـی و همیشـه شآد و سلآمتـ بآوشی:)):*❤️❤️❤️
  ۱۹:۴۳ ۹۴/۰۹/۷
  مباارکه
  ۱۳:۱۶ ۹۴/۰۸/۲۸
  مـرسی:)):*
  ۱۳:۱۵ ۹۴/۰۸/۲۸
  مفالکه
 • ۲۳۷ بازدید
  چـه كسـی مسـئـول رسیـدگی بـه خـوآب هآسـت؟فقـطـ چنـد #قـدم مـآنـده بـود تآ ببـوسمـش... #پـوریآ_نبـی_پـور
  ۱۷:۳۶ ۹۴/۰۸/۲۴
  :)))) شـوخیـدم بآو:| لبخـند میـزنم:|||
  ۱۷:۳۲ ۹۴/۰۸/۲۴
  بی جنبه :/
  ۱۷:۳۱ ۹۴/۰۸/۲۴
  تـو دلـت:| خـوبی بتـ نیـومـده:|دیـع بتـ لبـخنـد نمیـزنمـ:|
 • ۱۴۵ بازدید
  مـمد رضـآ:)))عـزیـز و بـزرگـ مآ:)))تـولـدت مبـآركـ رفیـق:)))ان شآلله بـه هـر چی میـخـوآی بـرسی و همیـشه سآلـم بآوشی:)))و مهـم تر از همـه دلتــ شآد بآوشه:)))❤️ @cenator96
  ۱۴:۲۵ ۹۴/۱۰/۲۶
  :/
  ۱۴:۲۳ ۹۴/۱۰/۲۶
  فـدآیـِ شـومـآ خـوآهـر بسیـجى:))
  ۱۴:۱۹ ۹۴/۱۰/۲۶
  خواهشات خواهرم:|مثلا من بسیجیم:/بسیج بدور:|
 • ۲۴۹ بازدید
  اســیـــر عـشـــقِ تــو از هــر دو عــآلـم آزآدَســت... #حـآفـظـ
  ۱۹:۳۴ ۹۴/۰۹/۵
  چه قشنگه
  ۱۳:۱۷ ۹۴/۰۸/۲۸
  اووووفففف مـرسی عمـرم:))):*
  ۱۳:۱۶ ۹۴/۰۸/۲۸
  اوووف لایک عشقم
 • ۲۴۶ بازدید
  مــوهـآیت رآ بـِبـآف بگــذآر جـهـآنـ دوبـآره آرآمـ بگــیرد #گـروسـ_عبـدالمـلكیآنـ
  ۰۱:۰۵ ۹۴/۱۲/۱۴
  :)) ^_^
  ۰۱:۰۳ ۹۴/۱۲/۱۴
  ۱۴:۵۸ ۹۴/۱۱/۱۶
  عالییییییی
 • ۲۱۶ بازدید
  آنــ چـِه دَر مــدتـِ هـجـرِ تـو كشیــدم هیـهـآت در یـكیــ نآمـه محـآل اسـتـ كـِهـ تحـریـر كنـمـ... #حـآفـظـ
  ۲۲:۳۸ ۹۴/۰۸/۲۲
  بیـشـوووررررتم بآو:)))شتـر مـرغمـی تـو❤️
  ۲۱:۳۳ ۹۴/۰۸/۲۲
  بیشووووووور
  ۱۷:۱۹ ۹۴/۰۸/۱۶
  Directo chek kon bi zahmat
 • ۲۵۱ بازدید
  بـوسیـدمـش....دیـگـر هـرآس نـدآشتـم جـهآن پآیـآن یـآبد مـن از جـهآن سـهـمـم رآ گـرفتـه بـودم... #احـمـدرضـآ_احـمدیـ
  ۱۳:۳۵ ۹۴/۱۲/۸
  ممنونم
  ۱۰:۴۲ ۹۴/۱۲/۸
  البومت خوب بوذ
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۸/۲۲
  :)))):***
 • ۱۸۹ بازدید
  هـِی كـآر میـكنى،هـِی لبـخـند میـزننـد...هـِی درد میـكشـى،هـِی سیـگآر میـكشـنـد... #مـرحـومـ_سیـد_احـمـد_حـسیـنیـ
  ۲۰:۴۵ ۹۴/۱۱/۲۳
  خـوآهش میـكنم امیـد:)) منـم از حـضورت و درك بآلآت ممنـونم:))
  ۲۰:۳۹ ۹۴/۱۱/۲۳
  bBate gozashtane in aks va elame darde kodakane ranj keshid besiyar azat mamnoonam....#ejteMaei_enTegHaDi
  ۲۲:۳۸ ۹۴/۰۸/۲۲
  شتـررررررر مـررررررغ:*
 • ۱۹۱ بازدید
  هــِلـو:)ایـشـونـو دنـبآلـ كنیـنـ لطـفـاً:|پلیـز:|خـوآهـِشـ:|الـتمـآسـ:|ضـآیَـمـ نكـنیـنـ:/اینـمـ آیـدیـشـ : @_ariam_ ممـنونـ:|
  ۰۱:۲۴ ۹۴/۰۸/۲۹
  درخواست داده شد
  ۲۱:۳۴ ۹۴/۰۸/۲۲
  فالو بود از قبل اخه شاسکول تو چه برسه به تبلیغ
  ۱۶:۱۸ ۹۴/۰۸/۱۴
  از منم تبلیغ میزاریـ؟؟؟:(
 • ۱۸۰ بازدید
  خـوآبــِ قـآیــِقی رآ دیـدمـ كـِـهـ مـَرآ پــشـتـِ دریـآهـآ میـبــرد،دیـشـبـ كـِـهـ جـِآیـِ قـرصـ هـآیـمـ شـعــر خـوردِهـ بـودمــ... #بـهـرآمـ_محـمـودیـ
  ۲۲:۳۵ ۹۴/۰۸/۲۲
  عآخ فـدآیـِ دلـت:))))چقـد تـو خـوبی شتـرمـرغمـ:*:*:*
  ۲۱:۴۸ ۹۴/۰۸/۲۲
  همین پیش پایت دلم تنگ شد نبودی,,,,برایت دلم تنگ شد نبودی سکوت و سکوت و سکوت,,, برای صدایت دلم تنگ شد ورق میزدم عکسهای تو را به حال و هوایت دلم تنگ شد تو تا جاده رفتی و رفتی و من من اینجا به جایت دلم تنگ شد خداحافظی کرده بودم قبول ولی پا به پایت دلم تنگ شد,,,.
  ۱۹:۲۶ ۹۴/۰۸/۴
  @vampaier00 eheM eheM...KhodaRo ShokR k khubiiii...haMiShe khub baWsHiii:)))
 • ۱۸۰ بازدید
  فــآطمــهـ جـونمـ... #عشـقمـ #خـوآهـرمـ #قلبـمـ #همــهـ_چـیـزمـ تـولـدتـ مـبآركـ:*:*:* جـآتـ همـیشـهـ تـو ❤️ منـهـ...بـآ آرزویـِ بـهـتـریـنـهـآ:)))❤️ @f.79
  ۲۲:۳۵ ۹۴/۰۸/۲۲
  ای جآن جآن جآن:))))شتـر مـرغ خـودمی تـو❤️
  ۲۱:۵۱ ۹۴/۰۸/۲۲
  گر محبت ثمرش سوختن وساختن است / یابه میدان محبت سرخود باختن است من به میدان رفاقت گذرم ازسرخویش / تا بدانندکه این حاصل دوست داشتن است
  ۱۵:۰۷ ۹۴/۰۸/۱۰
  :| :x
 • ۱۸۶ بازدید
  مــَرآ اَز یــآد بـُـرد آخــَر ولـــى مــنـ بـِـجـُـز او عـــآلمــیـ رآ بــُردمـــ اَز یــآد... #فریدونـ_مشـیرى
  ۱۶:۰۰ ۹۴/۰۹/۲۸
  لاییییک....هیچ کسی بندری وهیچ جا بندر نابو
  ۱۳:۰۱ ۹۴/۰۸/۵
  ^_^وظیفه هس
  ۱۲:۵۸ ۹۴/۰۸/۵
  پـوریـآ:)))مرســی از حـضـورتـ:)))
 • ۲۱۸ بازدید
  به تو فکر می‌کنم...
مثل کوچه به روز،
مثل نوشتن به نی،
مثل خدا به کافر خویش 
و مثل زندان به زندگی
...

#سیـد_عـلى_صـآلحـیـ
  ۱۱:۰۵ ۹۵/۰۳/۲۲
  البوم زیبایی داشتی مرسی . دوستان خوشحال میشم ب پیجم سر بزنید
  ۲۳:۳۵ ۹۴/۰۸/۵
  لـآیكـ بهـ وجـودتـ:))):*
  ۲۲:۰۷ ۹۴/۰۷/۲۹
  فـــَدآ...:)
 • ۱۶۰ بازدید
  ۲۲:۱۱ ۹۴/۰۸/۲
  ^-^
  ۲۰:۰۸ ۹۴/۰۷/۲۷
  *^_^*
  ۲۰:۰۶ ۹۴/۰۷/۲۷
  vooooow
 • ۲۴۲ بازدید
  اگر می‌شد صدا را دید...
چه گل‌هایی!
چه گل‌هایی!
که از باغ ِ صدای تو
به هر آواز می‌شد چید.
اگر می‌شد صدا را دید... #استآد_شفیعیـ_كدكنیـ
  ۲۳:۱۱ ۹۴/۰۹/۶
  @shohre_sharare
  ۲۱:۲۲ ۹۴/۰۸/۱۴
  عالییییی و زیبا
  ۱۵:۵۸ ۹۴/۰۸/۷
  ممنون گلم
 • ۱۴۳ بازدید
  اَز مــآهـ بـگــویـمـ؟!...پیـشـتــرهـآ گـفـتــهـ انـد اَز گــُـلـ !...آهـ....یـآ مـنـ دیــر شـآعـِر شــدهـ امـ...یــآ تــو بیــشـ اَز حــَد زیـبـآیــیــ...! #بهـرآمـ_محـمـودی
  ۰۲:۵۷ ۹۴/۰۸/۲۲
  #گذشته_خاطرات
  ۱۹:۴۷ ۹۴/۰۷/۲۵
  مـآ بیـــشتر تر:************ بآی❤️
  ۱۹:۴۷ ۹۴/۰۷/۲۵
  منـ آخـر نفمیـدمـ اینـ سحـرِ یآ وفـآ!:|
 • ۲۶۱ بازدید
  وآقــَنـ قآنــِعـ شدمـ:|
  ۱۶:۴۱ ۹۴/۰۸/۱۶
  الم شمچه
  ۰۸:۴۸ ۹۴/۰۸/۱۵
  عه اشتب شد :|
  ۰۸:۴۸ ۹۴/۰۸/۱۵
  :(
 • ۲۰۰ بازدید
  تـو مرآ یـآد كنیـ یآ نكنیـ،بآورتـ گـر بشـود یآ نشـود،حــرفیـ نیســتـ؛ امآ...نفســمـ میـ گیـرد در هوآییــ كـِه نفسـ هآیـِ تـو نیســـتـ... #سهرآبـ_سپهریـ
  ۱۰:۱۵ ۹۴/۱۰/۱۹
  خواهش می کنم رفیق جان :))
  ۰۰:۱۳ ۹۴/۱۰/۱۹
  بسـى بسیـآر تشـكـر عـزیـز جآن:))
  ۲۱:۲۸ ۹۴/۱۰/۱۸
  بسی بسیار زیباست