در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۴۲ بازدید
  ۱۴:۴۵ ۹۵/۰۹/۷
  سپاس بوگشتان
 • ۱۲ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۲۳ بازدید
  تقدیم به ندا خانم
  ۱۵:۰۲ ۹۵/۰۹/۶
  سلام ندا گیان
  ۱۷:۱۶ ۹۵/۰۹/۵
  سلام ناوسککم
  ۱۳:۲۷ ۹۵/۰۹/۵
  خوشاتی بان چاوگم
 • ۱۹ بازدید
  ۱۱:۴۰ ۹۵/۰۹/۵
  دم خوش
  ۱۱:۳۸ ۹۵/۰۹/۵
  له بان سینه کی ندا گیان
 • ۳۷ بازدید
  ۱۲:۰۲ ۹۵/۰۹/۵
  دی باش ندا گیان هرجور راحتی
  ۱۱:۵۸ ۹۵/۰۹/۵
  دامه ملیا نایتنه
  ۱۱:۵۴ ۹۵/۰۹/۵
  چون حذفی بکم
 • ۱۵ بازدید
  ۱۱:۲۸ ۹۵/۰۹/۵
  لایک به وجود همتون
  ۱۱:۲۸ ۹۵/۰۹/۵
  ممنون انیسا خانم
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۷ بازدید
  ۱۱:۱۲ ۹۵/۰۹/۵
  انیسا خانم ممنون ازلایکتون
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۹ بازدید
  ۱۱:۵۹ ۹۵/۰۹/۵
  کوره قزاد له من ناوسککم
 • ۲۰ بازدید
 • ۱۷ بازدید
  آرزوی مرگ
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۷ بازدید
  ویییییییی چه سارده
 • ۲۵ بازدید
  ۱۱:۵۱ ۹۵/۰۹/۵
  فکر من بوچه .....هر اونه خراوه برا یا خویشک بردو
  ۱۱:۴۵ ۹۵/۰۹/۵
  آیسه دقیقا چااکی ...خویشککد رویو
  ۱۱:۴۲ ۹۵/۰۹/۵
  نازانم بوچه
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۳ بازدید
  اینم رانندس واسش دعا کنید شب وروز توجادس
  ۰۸:۲۵ ۹۵/۰۹/۴
  وای خدا حخخخخخخهخخ
 • ۲۲ بازدید
  اینم واسه ما ژست گرفته
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۶ بازدید
  عزیز دایی
  ۱۰:۲۳ ۹۵/۰۹/۴
  ممنون ازلایکاتون
  ۲۲:۵۲ ۹۵/۰۹/۳
  دی باش خوا خوشدان بکاد یاخوا
  ۲۲:۵۱ ۹۵/۰۹/۳
  خوشوی یاخوا همچنین
 • ۱۴ بازدید
  زنده باد کردستان
  ۱۱:۳۵ ۹۵/۰۹/۴
  سلام ندا گیان خاسی
  ۱۰:۲۳ ۹۵/۰۹/۴
  سلام
  ۲۳:۱۴ ۹۵/۰۹/۳
  دی باش شوت بخیر
 • ۱۰ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۲۴ بازدید
  تقدیم به همه عاشقان مخصوصا کردها
 • ۲۴ بازدید
  زنان بافرهنگ کرد
 • ۲۴ بازدید
  درود وشرف برکرد
 • ۲۲ بازدید
  تقدیم به ندا خانم
  ۱۳:۴۵ ۹۵/۰۹/۳
  ندا گیان
  ۱۳:۴۰ ۹۵/۰۹/۳
  دی زوبرو ماتلتم باش
  ۱۳:۳۹ ۹۵/۰۹/۳
  بازه شه و باریان فره بود اچم لایان کمکیان اکم