در حال بارگذاری
بالا

موبایلی

 • ۸ بازدید
  نـه تـو می مانـی و نـه انـدوه...
و نـه هیـچ یـک از مـردمِ ایـن آبـادی!!!
بـه حـبابِ نگـران لـب یـک رود قسم...
و بـه کوتاهـیِ آن لحـظه ی شادی که گذشت...
غــصــه هـم می گـذرد...!!
آنـچنـانی کـه فقـط خاطره ای خواهـد مانـد...
لحـظه ها عریانند...به تن لحظه خود...جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
«سهراب سپهری»
  ۱۱:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۵
  منتظر بودم تو تایید کنی ((:
  ۲۳:۴۱ ۹۶/۰۸/۲۴
  صحیح =/
  ۲۲:۳۷ ۹۶/۰۸/۲۴
  ؟؟؟
 • ۱ بازدید
  گــرگ هــا هــمــراه و انـــســان هــا غــریــب
بــا کــه بــایــد گــفــت ایــن حــال عــجــیــب؟
  ۱۱:۲۱ ۹۶/۰۸/۲۵
  سلاااام خواهش میشه ((:
  ۱۱:۱۱ ۹۶/۰۸/۲۵
  مرسی از لایکات همشهری
  ۱۱:۰۱ ۹۶/۰۸/۲۵
  مرسی از فالو :)
 • ۱ بازدید
  ۰۸:۲۹ ۹۶/۰۸/۲۶
  بله!؟
  ۲۳:۰۳ ۹۶/۰۸/۲۵
  @nazieshgholi
 • ۲ بازدید
  بچها دارم میرم مسافرت به این زودی برنمی گردم دلم براتون تنگ میشه^_*
  ۱۹:۵۶ ۹۶/۰۸/۲۶
  به سلامتی... در پناه خداوند
  ۱۵:۰۵ ۹۶/۰۸/۲۶
  سفر ب سلامت
  ۱۴:۲۵ ۹۶/۰۸/۲۶
  فدات..
 • ۱ بازدید
 • ۱ بازدید
 • ۲۲:۵۲ ۹۶/۰۸/۲۴
  سلام فالو کن تاز واردم
 • ۲ بازدید
 • ۲۲:۵۲ ۹۶/۰۸/۲۴
  سلام فالو کن تاز واردم
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید