در حال بارگذاری
بالا

خبری

 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • در چهارمین همایش مدیران جهادی با حضور مسئولان کشوری و لشکری، نشان مدیریت جهادی به بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به پاس فعالیت‌های جهادی این بنیاد برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، اهدا شد.
 • ۱ بازدید
  جوایز هومینو

♦️٣ دستگاه گوشی گلکسی s8
 ♦️یک سال کارواش رایگان برای ٣ نفر
♦️یک سال خشکشویی رایگان برای ٣ نفر
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
  جشنواره تخفیف دانشجویی
 • ۳ بازدید
  نوسازی ناوگان حمل و نقل تی ان تی 
هدیه تی ان تی به محیط زیست
 • ۱ بازدید
  اهدای آبفون ابکس به نفر اول کمپین از من عکس بگیر تی ان تی
فیلم کامل در https://www.aparat.com/v/LWVak
 • ۱ بازدید
  پرتکرارترین توصیه های اقتصادی رهبر انقلاب
 • ۱ بازدید
  #سانچی #تسلیت
 • ۲ بازدید
  یک دریا تسلیت به خانواده های داغدار کشتی سانچی ...
 • ۳ بازدید
  سانچی
 • ۱۴ بازدید
  افسر دوم حسین جهانی هل آباد به همراه همسرش خانم ساغی فعال هل آباد ( از توابع استان اردبیل ) که در حادثه نفتکش سانچی آسمانی شدند
  ۰۹:۱۶ ۹۶/۱۰/۲۵
  روحشان شادویادشان گرامی
  ۰۶:۱۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  روحشان شاد
  ۰۱:۰۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  روحشـونـ شـاد
 • ۶ بازدید
  کجای دنیا دیده یا حتی شنیده اید تکاورانی که قرار است به عملیات نجات(!) بروند با کت و شلوار و سلام و صلوات در برابر دوربین و جلوی آقای وزیر، برای اعزام به صف شوند
  ۱۳:۳۱ ۹۶/۱۰/۲۵
  میگن تصادفه مشکوکه دوتاکشتی همودیدن چینیا اول رفتن کشتی خودشونونجات دادن بعد گذاشتن کشتی بسوزه تاموادنفتی واردآب نشه ...وتصادف اتفاقی نبوده کشتی هم با پرچم پاناما ترددمیکرده به خاطرتحریمها
  ۱۳:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۵
  جای تاسفه یعنی ی نفرم نمیتونست خودشونجات بده
  ۰۸:۰۲ ۹۶/۱۰/۲۵
  فقط میتونم بگم خدا به خانواده های داغ دار این فاجعه صبر بده اونها در کنار تمام این علامت سوال ها داغ از دست دادن عزیزشون رو هم باید به دوش بکشن
 • ۵ بازدید
  جعبه سیاه نفتکش ایرانی پلمپ شد///قرار است تا یکماه دیگر جعبه سیاه سانچی در حضور مراجع قانونی در شانگهای از پلمپ خارج شده و تحقیقات درباره علت سانحه آغاز شود.
  ۰۸:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۵
  میگن چون کشتی ما با پرچم پاناما در حال گذر بوده، این کشتی رو متعلق به پاناما میدونن و جعبه‌ی سیاه رو هم به پاناما میفرستن و تحویل ایران نمیدن.
  ۰۸:۰۸ ۹۶/۱۰/۲۵
  چینی ها خودشون در این ماجرا بعنوان کشور میزبان دخیل بودند و سوالات زیادی در مورد عملکرد چین در امر امداد رسانی هست . این عاقلانه نیست که جعبه سیاه رو به اونها بسپاریم . با این پیشرفت علم امکان هرگونه دستکاری و جایگزینی اطلاعات غلط وجود داره
  ۰۸:۰۴ ۹۶/۱۰/۲۵
  چرا انقدر دیر؟؟؟
 • ۲ بازدید
  مجوز روحانی برای تبلیغ فواید محصولات تراریخته ///بر اساس پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت و علوم و نیز سازمان محیط زیست که طی روزهای اخیر مورد تایید حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور نیز قرار گرفته، مقرر شده دستگاه های مسئول درباره "ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه، مسئولان و متخصصین" در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فراورده های حاصل از "موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی" اقدام کنند.
  ۰۸:۳۸ ۹۶/۱۰/۲۵
  حجت الاسلام!!! چه برازنده‌شم هست!!
 • ۴ بازدید
  مصوبه جدید دولت روحانی: موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی بخورید
  ۱۵:۰۴ ۹۶/۱۰/۲۵
  به جای مغز تو کله‌ی پوکشون، کاهه! وگرنه میفهمیدن که خیانت به مملکت اثرش مثل بوم‌رنگ به خودشون برمیگرده. #نه_به_محصولات_تراریخته
  ۱۰:۱۱ ۹۶/۱۰/۲۵
  عجب!!!!!!!
  ۰۹:۵۱ ۹۶/۱۰/۲۵
  این چی میگه این وسط؟؟؟!!!
 • ۳ بازدید
  ابتکار: 67 درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته به زنان رسید///
در سال گذشته 750 هزار شغل ایجاد شد که 67 درصد از این میزان را زنان به خود اختصاص دادند.
  ۱۲:۱۴ ۹۶/۱۰/۲۶
  خواهش میکنم خانم طاهری کم سعادتیم
  ۱۲:۰۵ ۹۶/۱۰/۲۶
  افتخار همراهی شما رو تا الان نداشتم...فالو شدین @داریوش
  ۱۲:۰۴ ۹۶/۱۰/۲۶
  پس شماهم موافقید که این میزان تمایل به اشتغال خانوما بخاطره دستمزد کمتر نسبت به اقایونه؟....من با سابقه ی کاری همون قدر حقوق دریافت میکنم که همکار مرد با همین سابقه ی کاری دریافت میکنه....@داریوش
 • ۲ بازدید
  فردا ماه نو می شود///کارشناس نجوم از رویداد ماه نو خبر داد و گفت: سحرگاه فردا چهارشنبه، ماه و خورشید در یک امتداد قرار می گیرند و ماه نو پدیدار می شود.
  ۱۰:۲۰ ۹۶/۱۰/۲۶
  من که نفهمیدم چی میشه ولی فک کنم جالب باشه خخخ
 • ۴ بازدید
  یادبود دریادلان نفتکش سانچی در جوار شهدای گمنام دانشگاه دریانوردی چابهار به همت بسیج دانشجویی
  ۱۴:۵۱ ۹۶/۱۰/۲۶
  روحشون شاد
  ۱۲:۰۰ ۹۶/۱۰/۲۶
  روحشون شاد
 • ۱ بازدید
  فدراسیون والیبال بلژیک به فرنوش شیخی (همسر کاوه رضایی فوتبالیست ایرانی) اجازه داد تا در لیگ والیبال این کشور با حجاب اسلامی بازی کند.
 • ۱ بازدید
  از "سشیل" کشوری در حاشیه قاره آفریقا با 86 هزار جمعیت، 13 میلیارد تومان ماهی وارد شده است!
 • ۳ بازدید
  ۱۳:۴۵ ۹۶/۱۰/۲۶
  از همه جا خواری سرمون اومده. مردم دیگه نمیدونن از کجا احساس سرخوردگی کنن. چه عالیه...
 • ۲ بازدید
  اصابت دومین موشک یمن طی چند ساعت به جنوب عربستان - مرکز عملیات ارتش سعودی در نجران هدف قرار گرفت
 • ۲ بازدید
  ترامپ هم صاحب «ژن خوب» شناخته شد! 
پزشک کاخ سفید درباره علت سلامتی ترامپ به رغم ورزش نکردن و استفاده بیش از حد از فست‌فود گفت: ژنتیک است!
 • ۱ بازدید
  ۱۵:۱۹ ۹۶/۱۰/۲۷
  وای قندیل...