در حال بارگذاری
بالا

قدیمی

 • ۱ بازدید
         ایرانسلیها و همراه اولیها مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد  6043894  به  3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • ۱ بازدید
  اسداسماعیلی جوان با استعدادی که از مادری ایرانی و پدری افغان متولد شد و در ایران زندگی می کند اما بخاطر قانون تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران از داشتن هویت و حق تحصیل محروم شد است.
اسد آینده ای ندارد، در حق اسد ظلم شده است درست در کشوری که ادعای مسلمان بودنش کوه را تکان می دهد...
اما اسد دیگر تنها نیست بزودی صدای مظلومیت این جوان را همه خواهند شنید!!!!
 • چون چرخ فلک بکام اسداسماعیلی نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد و آرزوها همه هشت

چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
 • چون چرخ فلک بکام اسداسماعیلی نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد و آرزوها همه هشت

چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
 • چون چرخ فلک بکام اسداسماعیلی نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد و آرزوها همه هشت

چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
 • چون چرخ فلک بکام اسداسماعیلی نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد و آرزوها همه هشت

چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
 • آنچه از سر گذشت شد سرگذشت ! حیف بی دقت گذشت! اما گدشت! تا كه خواستیم یك دو روزی فكر كنیم ! بر در خانه نوشتند، اسداسماعیلی در گذشت.
 • آنچه از سر گذشت شد سرگذشت ! حیف بی دقت گذشت! اما گدشت! تا كه خواستیم یك دو روزی فكر كنیم ! بر در خانه نوشتند، اسداسماعیلی در گذشت.
 • ۱ بازدید
  آنچه از سر گذشت شد سرگذشت ! حیف بی دقت گذشت! اما گدشت! تا كه خواستیم یك دو روزی فكر كنیم ! بر در خانه نوشتند، اسداسماعیلی در گذشت.
 • آنچه از سر گذشت شد سرگذشت ! حیف بی دقت گذشت! اما گدشت! تا كه خواستیم یك دو روزی فكر كنیم ! بر در خانه نوشتند، اسداسماعیلی در گذشت.
 • آنچه از سر گذشت شد سرگذشت ! حیف بی دقت گذشت! اما گدشت! تا كه خواستیم یك دو روزی فكر كنیم ! بر در خانه نوشتند، اسداسماعیلی در گذشت.
 • ۱ بازدید
         ایرانسلیها و همراه اولیها مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد 1461678514 به 3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۱ بازدید
         ایرانسلیها و همراه اولیها مژده 
هدایای ویژه جشنواره زمستانی رسید

 ایرانسلیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
 هدیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود 

همراه اولیها: برای دریافت 3 گیگ اینترنت
ابتدا کد 1461678514 به 3075004
بفرستید وسپس کد فعالسازی خود را به
3075004 بفرستید بدون هزینه
 • ۲ بازدید
  این فرد اسداسماعیلی است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی خیلی معروف است 
اسد را همه می شناسند حتی آنهایی که نمی شناسند 
اسد همجا است حتی انجایی که نباید باشد
 • ۱ بازدید
  این فرد اسداسماعیلی است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی خیلی معروف است 
اسد را همه می شناسند حتی آنهایی که نمی شناسند 
اسد همجا است حتی انجایی که نباید باشد
 • ۱ بازدید
  این فرد اسداسماعیلی است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی خیلی معروف است 
اسد را همه می شناسند حتی آنهایی که نمی شناسند 
اسد همجا است حتی انجایی که نباید باشد
 • ۲ بازدید
  این فرد اسداسماعیلی است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی خیلی معروف است 
اسد را همه می شناسند حتی آنهایی که نمی شناسند 
اسد همجا است حتی انجایی که نباید باشد
 • ۱ بازدید
  با اسد باش پادشاهی کن 
بی اسد باش هرچه خواهی کن.

اسداسماعیلی
 • ۱ بازدید
  با اسد باش پادشاهی کن 
بی اسد باش هرچه خواهی کن.

اسداسماعیلی
 • ۲ بازدید
  با اسد باش پادشاهی کن 
بی اسد باش هرچه خواهی کن.

اسداسماعیلی #ایران
 • ۱ بازدید
  با اسد باش پادشاهی کن 
بی اسد باش هرچه خواهی کن.

اسداسماعیلی
 • ۱ بازدید
  با اسد باش پادشاهی کن 
بی اسد باش هرچه خواهی کن.

اسداسماعیلی
 • ۱ بازدید
  این فرد اسد است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی معروف است 
اسداسماعیلی را همه میشناسند حتی آنهایی که نمی شناسند.
 • ۱ بازدید
  این فرد اسد است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی معروف است 
اسداسماعیلی را همه میشناسند حتی آنهایی که نمی شناسند.
 • ۱ بازدید
  این فرد اسد است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی معروف است 
اسداسماعیلی را همه میشناسند حتی آنهایی که نمی شناسند.
 • ۱ بازدید
  این فرد اسد است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی معروف است 
اسداسماعیلی را همه میشناسند حتی آنهایی که نمی شناسند.
 • ۱ بازدید
  این فرد اسد است 
اسد پسر خوبی است 
اسد خیلی معروف است 
اسداسماعیلی را همه میشناسند حتی آنهایی که نمی شناسند.
 • ۳ بازدید
        ایرانسلیها هدیه بگیرید
هدیه جشنواره زمستانی اغاز شد

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود
 • ۲ بازدید
        ایرانسلیها هدیه بگیرید
هدیه جشنواره زمستانی اغاز شد

برای دریافت 3 گیگ اینترنت هدیه 
کافیه کد 175040980 به 738759
 بفرستید بدون هزینه مهلت  محدود
 • ۲ بازدید
  یک روز زمستانی | سال 1353 | سبزوار - خیابان بیهق
ارسالی از سید رضا مختاری
 • ۲ بازدید
  سبزوار - روداب - سوادآموزان دوره لازم التعلیم روستای بونش
 • ۲ بازدید
  سبزوار - نمایی از روستای طبس | سال 1366
 • ۴ بازدید
  کانال کوهنوردان همدان
 • ۱۱ بازدید
  خراسان غربی / ظرف سفالین نیشابور با نقش پرنده؛ قدمت قرون وسطی؛ منبع: Furnish Your Castle
 • ۱۲ بازدید
  خراسان غربی / بطری شیشه‌ای ساخت نیشابور در سده نهم میلادی
 • ۱۰ بازدید
  خراسان غربی / فانوس سفالین نیشابور؛ قدمت سده 9-10 میلادی؛ محل نگهداری The Metropolitan Museum of Art
 • ۱۵ بازدید
  خراسان غربی / نمونه‌ای از هنر آجرتراشی نیشابور در سده بیستم میلادی؛ کشف شده در تپه باستانی سبزپوشان نیشابور؛ این قطعه زیبا در موزه متروپلیتن نیویورک نگهداری می‌شود؛ نیشابور، مرکز خراسان غربی، یکی از پایگاه‌های عمده هنری تاریخ ایران می‌باشد.
 • ۱۳ بازدید
  خراسان غربی / رشته مهره (تسبیح) نیشابور؛ قدمت قرن 9 - 12 میلادی؛ محل نگهداری The Metropolitan Museum of Art
 • ۱۳ بازدید
  خراسان غربی / چراغ روغنی کشف شده در نیشابور؛ قدمت: قرن نهم میلادی؛ منبع: ANCIENT ARTIFACTS
 • ۱۲ بازدید
  خراسان غربی / مجموعه چند مهره‌ شطرنج نیشابور دوره سامانی؛ منبع: Sotheby’s
 • ۱۲ بازدید
  خراسان غربی / کاسه سفالین نیشابور با نقوش کالیگرافی خط کوفی؛ قدمت: قرن دهم میلادی؛ منبع: Sotheby’s
 • ۹ بازدید
  خراسان غربی / پارچ سفالین لعابدار نیشابور با نقوش کالیگرافی خط کوفی در گرداگرد بدنه؛ قدمت: قرن دهم میلادی؛ منبع: Sotheby’s
 • ۱۵ بازدید
  خراسان غربی / کاسه سفالین نیشابور با نقوش و کالیگرافی خط کوفی؛ قدمت: قرن دهم میلادی؛ منبع: Sotheby’s