در حال بارگذاری
بالا
 • ساغر7امین

  453  دنبال کننده

  saghar7amin

 • ملودی

  21  دنبال کننده

  melodi96

 • نشانی لبخند خدا

  200  دنبال کننده

  labkhandekhoda91ma

  • لبخند
یک منحنی ساده است
که میتواند هزاران بار معجزه کند
چرا از هم دریغ کنیم ؟
  • من خط فقر را دیدم . 

خط فقر دقیقا زیر پای « مرفهان بی درد» بود و «متولیان نامرد». 

خط فقر، پیکر نحیف و لطیف و «نازنین»کودکی خیابانی را در زیر جرثومه سیاه و « سنگین» خود « می فشُرد»

و طراوت نوجوانی اش را بی رحمانه «می پژمُرد». 

آن گاه که «خط فقر» پررنگ شود، «شط فرق» طغیان می کند! 

...و خدا نکند که این «طغیان بیهوده » به «عصیان توده» بینجامد!
  • فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها
  • ذهن دریاچه ای: 
هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.
در این صورت اشتباه خواهی کرد.
اول درونت را آرام کن.
ذهن مانند یک دریاچه است.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.
دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد.
  • در میان همه مردم، با اینکه با همه راه می روی، با همه می گویی و می خندی، با این که همه را می شناسی، ولی غریبه باش!

درد دل هایت را برای هیچ کس غیر دوست نگو. مگذار غیر دوست در اندرون تو و آنچه در تو می گذرد راه یابد. بگذار که غصه ها همان طور که هستند در بستر خاکی زمین دفن شوند. نگفتن آن خیلی بهتر است. این ها را مگو، مگر به دوست؛ دوستی که همیشه دوستش داری.

نظیر همین تک درخت که با یک نگاه همه چیزش را می خوانم.

دست نوشته ای از شهید احمدرضا احدی
  • خدایا! چراغ ایمان را در دلم روشن کن! مگر تو نمی گفتی: مثَل تو مثَل نور است در دل مومن؟! نور 

                     حضور را به من غایب عطا کن!
  • گفتند: از که آموختی محبت را ؟!
گفت: از درخت شکوفه
پرسیدند: چگونه؟!
گفت:
هرموقع به او لگدی زدم،
به جای تلافی بر سرم شکوفه ریخت
  • به خیاط می گفت:

"هر درزی که می دوزی به یاد خدا بدوز و محکم."

به شاگردانش می گفت:

این جا که می آیید برای خدا بیایید،اگر برای من بیایید ضرر می کنید!

دائم می گفت:        "کار برای خدا"
 • نقاش

  895  دنبال کننده

  jaja123

  • به راحتی ازیکدیگر گذر نکنیدبه سادگی آب خوردن بردیگری تهمت ناروانبندیدو حریم آبروی دیگری را بدون اجازه واردنشویدآدم‌ها ...!!دنیادوروز است هوای دل یکدیگررابیشترداشته باشیم
  • شبتون خوش فعلا بای تا یه مدت
  • برﺍﯼ "ﺁﺩﻣــﻬﺎ"
ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ "ﺧـــﻮﺏ" ﺑﺴﺎﺯ.
ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ "ﺧﻮﺏ" ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ
"ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ" ﻭ "ﺭﻓـــﺘﯽ" ....!!
ﺩﺭ "ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــﺎﻥ"
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...

"
  • سلام به یادم باشید و فراموشم نکنید
  • سلام خدانگهدار تا یه مدت  مرسی از همتون
  • باغبانےپیرم
که به غیرازگلها 
ازهمه دلگیرم
کوله‌ام غرق غم است
آدم خوب کم است
عده‌اےبی‌خبرند
عده‌اےکور وکَرَند
عده‌اےهم پکرند
ومیان رفقا
دوستانےمثل شماتاج سرند
  • سلام صبح همگی بخیر و شادی روز خوبی داشته باشید
  • آرامـــش " یـعـنــی ...
قـایق زنـدگـیـت را دسـت . . . 
ڪسی بـسـپـاری ... 
که صـاحـب ســاحــل،، 
" آرامـــش " اسـت  شب خوش
 • Y a s e r

  2185  دنبال کننده

  maku

  • نامـ #سیـد_علیـ ... نامـ خانوادگیـ #حسینیـ_خـامنه_ای #تـاریخ_تـولـد 24 تیـر مـاه 1318 محل تـولـد خراسـانـ ... #بعضیـا بهشـ میگنـ #آیتـ_الله ... #بعضیـا میگنـ #آقای_خامنه_ای ... #بعضیـا میگنـ #سیـدنـا_القـائــد ... #ولیـ #مـا بهشـ میگیمـ #آقـا ❤ ... #آقـا رو از #هـر_طـرفـ بخـوانیـ #آقـاستــ ... #رهبـر_منـ ❤  #آقـای_منـ 
❤  #تـولـدتـ_مبـارکـ ... #کـادوی_تـولـد_رهبـر_عـزیـزمـونـ #صلـواتـ_بـرای_فـرج_آقـا_امامـ_زمــانـ و #سـلامتیـ #مقـامـ_معظـمـ_رهبـری
  • و اینجـا صبـح از سـاحتـِ مُقـدسـِ لبخنـدهای تــو ثـانیه میشمارد ! ... #کسیـ آنـ سـوی #جهـانـِ_تـو ،  #افقـ را در #پسـِ دوستتـ دارمـ های تـو به #سحـر کشـانده ! تا #بیـاییـ و #گـره_بگشـاییـ ... #تـو را فـراســوی #انتظـار میخواهمـ ... آن سـو تـر از #خــودمـ ! و آنقـدر #دوستتـ_دارم که دیگـر نمیدانمـ #از_ما_دو_تنــ  #کـدامـ_یکـ_غایـبــ_استـ !
  • #زنـدگیـ یعنیـ #همینـ  #بــودنــ_های #تـو و #دلخــوشیـ #منـ #به_بــودنتـ ... #دلخوشیـ یعنیـ #خــدا #کنارتـ باشه و #تــو #دلگــرمـ #بـه_بـودنشـونـ ... #امـروز ...   یه روز آروم ... یه عصر بی نظیر و بی دغدغه در کنار خانواده :)
  • یکـ شبـ هاییـ همـ هستـ که #دستمـ_به_قلمـ_نمی_رود ! #اسمـ اینـ شبـ ها را گذاشته ام شبی که #واژه سرگردانـ استـ ... بایـد #تـو باشیـ ... بنشینیـ رو به رویمـ ... #خیـره_شوی_به_منـ ... تا بنویسمـ #طـرز_نگاه_کردنتـ_را تا اینـ واژه های #سـرگردانـ کمی آرام بگیرنـد ... میشود #کمی همـ #لبخنـد بزنی؟ #گنـاه دارنـد #کلمـاتـ_بیچـاره ... بسـ که از #نبودنتـ نوشتمشـانـ #رنگـ باخته انـد ... ادامه مطلب کامنت اول :)
  • #شبـِ_قـدر #شـبـِ_بیــدار_شـدنـ_استـ ... #نـه #فقطـ_بیـدار_مانـدنـ ! #دعـا کنیـد که #بیـدار شویمـ ! بـرایِ #امشبـ متنیـ ندارمـ ... #حرفـمـ حـرفـِ #سـاده_ایسـتـ ... #امشبـ مـرا یـاد کنـ ... در هـر #الغـوثـ که میگوییـ ... #شایـد به #حقِ #یـا_ربـ گفتنتـ #خلصنــا یتـ برایِ_منـ همـ #مستجابـ شـود ... #التمــاسـِ_دعــا
  • #تـو شایـد سبــزِ آزادی ... نه در بنـدی ... نه زنجیـری ... #ولـیـ #منـ در بنـد و زنجیـرتـ ! #تــوییـ_آبیـ ... #پُـر از #بـارانـ ... تـو مثل رود ســرشاری ... پُـر از #احسـاسـِ_آرامشـ ... زمینـ و آسمـانـ آبیـ ... تـو شایـد  #سُــرخ ... همرنگـ #قلبــِ_یـار #به_رنگـِ_سُـرخِ_آلاله ... تـو شایـد مـاتـ ... شایـد تـار ... #کِـدِر ... #تـاریکــ ...  #همرنگـ با #عشـقـ باشیـ #تـو ! #تـو_هـر_رنگیـ #ولیـ_یکرنگـ #کمـالِ_رنگـ_هـاییـ #تــو
  • #لـذتـ بُــردنـ را یادمانـ ندادنـد ... از  #گرما #مینالیمـ از #سـرما #فـرار میکنیمـ ... در #جمع از شلوغیـ کلافه میشویمـ و در خلوتـ از تنهاییـ #بغضـ میکنیمـ ... تمـامـ هفته #منتظـر رسیـدن روز #تعطیل هستیمـ و #آخـر هفته همه بی حوصله گیـ تقصیـر #غـروبـ_جمعـه استـ و بسـ ... #همیشه در انتظار روزهاییـ هستیمـ که #بهتـرینـ روزهای زندگیمان را تشکیل میدهند ... #مـدرسه #دانشگـاه #کـار ... #حتی در #سفـر همواره به #مقصـد می اندیشیمـ ... #بـدون_لذتـ_از_مسیـر !
  • #مـاه_میلرزد_در_شبیـ_ابریشمیـ... میانـِ سـایه های وَهمـ ! #نـرمانـرممـ ... چهـره امـ پریشـانـ !  #پاورچینـ #پاورچینـ #خفتـه_در_رویـای_گنگـ ... #لحظه_هایـ_مستـ ... #جامـ_نـو ... کاج ها پچ پچ کنان باهم چه میگویند؟ #مـاه_میلـرزد_به_دستـ_ابـریق_سیمیـنـ ... دستـِ دیگـرِ سیمیـنـ دستـِ دیگـر جامـ ... لابلایـ گفتگـوی شـاخه های خفتـه در ایهـامـ پیشـ از آنکه #بـاد با #آشـوبـ_مـرطوبشـ_کنـد #وقـار_سبـز_افـرا_به_همـ_میـریزد ! #کامنتـ_ اولـ_پلیـززز :)
 • مهاجر

  955  دنبال کننده

  hamid_1393

  • صرفا جهت اطلاع! !!!!
  • آیا می دانستید؟ ؟؟؟
  • آیا می دانید؟ ؟؟
  • تو برگزیده ای بانو 
-.-.-.

یادگار حضرت مادر (س)در دستان توست
  • شبیه قطره ی اشکی به راه افتادم___

ستاره بودم و از چشم ماه افتادم___

صدف صدف،پی ِ درّی گران بها گشتم
___
چقدر در پی ِ یوسف به چاه افتادم
___
از آن دو راهی دریاچمن گذر کردم
___
ولی به دام دو چشم سیاه افتادم
___
حکایتی ست جنون، بین عاقلان، دیدی
____
که چون جرقه به انبار کاه افتادم !؟
____
اراده کرده ام این گونه عاشقت باشم
___
به دست و پای غمت دلبخواه افتادم
  • میزی برای کار ، کاری برای تخت
تختی برای خواب ، خوابی برای جان
جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد
یادی برای سنگ این بود زندگی!!
  • من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هشیار است

در دلم چیزی هست

مثل یک بیشه نور

مثل خواب دم صبح

و چنان بیتابم که دلم میخواهد

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه
 • نفس

  105  دنبال کننده

  nafasnj

  • فقط خدا میدونه شبو چجوری سر کردم وقتی با نامزدم بودم و عشقمو دیدم دنیا رو سرم خراب شد
 • خوشبختم

  2476  دنبال کننده

  ff99

 • - A R U S H A -

  459  دنبال کننده

  sky.girls93

 • elisa mohamdi

  262  دنبال کننده

  omalbnin1372

  • خدایا ایا قسمت ما هم میشه
  • singal
  • چرا هیچ کس دوستم نداره
 • parzhan

  585  دنبال کننده

  parzhan

  • سلام دوستان عزیز سال نو تون مبارک انشالله سالی پاز خیر و خوشی باشه براتون
  • 95 چطور گذشت
  • روز جهانی زن مبارک
  • پاوه ولاتکم 96
  • اینم نمایی از روستایی هجیج و سد داریان
  • نمایی از شهر پاوه زمستان 95
پاوه شاره کم ❤❤❤❤❤
  • پاوه شهر هزار ماسوله تقدیم به دوستای لنزوری عزیزم
 • عشقarya

  81  دنبال کننده

  arya9772

 • Abdollah fendereski

  4866  دنبال کننده

  abdollah70

  • زندگی یک سفر است
ن مقصد
اشتباهی وجود ندارد فقط فرصت هایی وجود داشتند که امتحانشان کردیم 
پس افسوس هایت را کنار بگذار
چون تمام دارایی،ما اکنون است
  • 
‌•| توُهَسْتیـْ دَلیْلـِ آرامِشَمـْ |•
  • 
وقتی چیزی تمام میشود 
چیز دیگری آغاز میگردد
گاهی پایان دادن سخت است
اما شروع دوباره ارزش رنج را دارد
  • 
هیچ وقت اجازه نده
ذهن های کوچک بهت بگن 
رویات بزرگ و غیر قابل دسترسه
  • کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا 
چه میدانی تو از امروز 
چه میدانم من از فردا 
همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست
 • takedelam

  395  دنبال کننده

  saman56

  • 
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘــﺎ ﮔﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺳﻴــﻞ ﺑــﺎﺭﺍﻥ ﮔــــﺮ ﺑﺒــــﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﺴﻴـــــﻢ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻏــﻢ ﻣﺨـــﻮﺭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻣﺨﺘﺼــــﺮ ﮔــﻮﻳﻢ ﺍﮔـــﺮ ﻭﻳــﺮﺍﻥ ﺷـﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺟــﺎﻱ ﻫــﺮ ﻭﻳــﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﺎﺧــﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﻱ ﺧــﺪﺍ ﻫــﺮﮔﺰ ﻧﺒﻴﻨـــﻢ ﺑﺸــﮑﻨﺪ ﻗﻠـــﺐ ﮐﺴﻲ
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﻳﺸـﻪ ﻭﻳـــﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ...!
  • این نوشته رو خیلی دوست دارم

میان آرزوی تو و معجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.
پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.
هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست
زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد.
ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا...
  • ﺍَﺯ ﺳـــــــَــﺮﺩ ﺑـــﻮﺩَﻧـــــَـــﻢ ﮔـــِـﻠـﺂﯾــﮧ ﻧـڪـُــــــــטּ. . .

ﻣــَـــ טּ ﺳـــَـــــﺮﺩ ﺷـــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗــﺂ ڪـﺴـــــــﮯ ﺩﺭ ڪِـﻨـــﺂﺭﻡ. . 

【ﻧـﺴــــﻮﺯﺩ...】
  • مـــن بــاکلمـــه هـــا بــازی نمیکنــــــم
مثــــل بعـــــــــــضی ها
وقتــــــــی مینــویســـــــــــــــم
” نفسمــــــــــــــــــــی ”
یعنـــــــــــــی
زنــدگـــــی بــدون تــــــــــــــو
طعـــــم مـــرگـــــ میـــدهـــد !
  • حالت چطوره عشقم منم بغضم زیاده
از بس که این زمونه چشمامو بازی داده
از بس که غبطه خوردم به حاله هر دوتامون
تنهایی و جدایی شد فال هر دوتامون
حالت چطوره عشقم خوش باشی هر کجایی
من جایه هردوتامون غمگینم از جدایی
  • بزن دنیا بزن رسمت چنین است.....
 سزای دل به تو دادن همین است....

بزن که شاخ و برگم زرد زرد است....
 خزان من، بهار من، تگرگ است....

بزن بر جسم من زیرا حقیر است....
 بزن نامرد، این حکم زمین است...

بزن تا مست از این باده هستم....
 بزن تا پیک آخر من نشستم....

بزن شاید که فردا شاد باشم
 جدا از تو اسیر خاک باشم
  • میگن بخند تا دنیا بھت بخنده!! آخہ این دنیا خنده هم داره؟؟؟!!!!!
  • برو بھش بگو کہ بی وفایی