در حال بارگذاری
بالا
 • ملودی

  19  دنبال کننده

  melodi96

 • نشانی لبخند خدا

  202  دنبال کننده

  labkhandekhoda91ma

  • ذهن دریاچه ای: 
هنگام غلیان احساسات، هیچ تصمیم مهمی نگیر.
در این صورت اشتباه خواهی کرد.
اول درونت را آرام کن.
ذهن مانند یک دریاچه است.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.
دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد.
  • در میان همه مردم، با اینکه با همه راه می روی، با همه می گویی و می خندی، با این که همه را می شناسی، ولی غریبه باش!

درد دل هایت را برای هیچ کس غیر دوست نگو. مگذار غیر دوست در اندرون تو و آنچه در تو می گذرد راه یابد. بگذار که غصه ها همان طور که هستند در بستر خاکی زمین دفن شوند. نگفتن آن خیلی بهتر است. این ها را مگو، مگر به دوست؛ دوستی که همیشه دوستش داری.

نظیر همین تک درخت که با یک نگاه همه چیزش را می خوانم.

دست نوشته ای از شهید احمدرضا احدی
  • خدایا! چراغ ایمان را در دلم روشن کن! مگر تو نمی گفتی: مثَل تو مثَل نور است در دل مومن؟! نور 

                     حضور را به من غایب عطا کن!
  • گفتند: از که آموختی محبت را ؟!
گفت: از درخت شکوفه
پرسیدند: چگونه؟!
گفت:
هرموقع به او لگدی زدم،
به جای تلافی بر سرم شکوفه ریخت
  • به خیاط می گفت:

"هر درزی که می دوزی به یاد خدا بدوز و محکم."

به شاگردانش می گفت:

این جا که می آیید برای خدا بیایید،اگر برای من بیایید ضرر می کنید!

دائم می گفت:        "کار برای خدا"
  • ماهی کوچک روحم

در حوض تنگ جسم گرفتار است

امید و آرزویی به حوض بزرگ تر نیست

ماهی را اقیانوس می باید . . .
  • سمنو یه خوردنی خوشمُزه و مفید هسته که در باورهای مذهبی، شیرینی حضرت زهراست و برای نذری و همینطور، و زینت سفره های عید نوروز ایرانی هاست .
  • اسارت :


با گناه.

دنیا

هر روز

اسارت است

به حدی که

فقط مرگ

پایان این

اسارت است.

پس توبه

پایانِ این

هلاکت است
 • نقاش

  830  دنبال کننده

  jaja123

  • من اگر خدا بودم
یه بار دیگه تمـوم بنده هام
 رو میشمردم
 ببینم که یه وقت 
یکیشون تنــها نمونده 
باشه …
و هوای دو نفره ها رو
 انقدر به رخ تک نفره ها 
نمی کشیدم
  • مراحل پخت ختاب تنوری
  • حملهههههههه
  • حملهههههههه
  • تا نیم ساعته دیگه نون اماده است
  • سلام به همه
  • "فرصت" دوباره دادن 
به کسانی ک تو زندگیمون 
"بد" بودن کاره اشتباهیه
"فرصت" دوباره اگه خوب بود 
خدا به "آدم" و "حوا" میداد
  • سلام و صبح امروز را اینگونه اغاز کنم صبح همگی بخیر و شادی
 • Y a s e r

  2150  دنبال کننده

  maku

  • دلمـ گـوشه ای دنـج میخـواهـد ، #خـلوتـ و #آرامـ و #آسـوده ... صـدای صـوتـِ پرنـده ای بیایـد ... صـدای شُــر شُـرِ آبـ ... بـوی گُـلـ ... رنگـِ سبـز #نـوای_تـاری_شـوریـده و قفـل بـر دهـان ذهنـِ خیـال تا سخن نگویـد و زنجیـر بر بالهـایِ خیـال تا پـرواز نکند و نسیـان بر حافظه تا خاطـره نخوانـد و دیگـر هیـچِ هیـچ از اینـ عالمـ ... ولی مگر رهـا میکند مرا ؟ مگر رهـا میکنیـ مرا ؟ 
  #در_دلـمـ_باز_هـواییـ_ســتـ_که_طـوفانیـِ_تـوســـتـ !
  • هنـوز همـ انتظار استـ و انتظار ... هنـوز همـ #دل به #سینـه بی قـرار استـ ... #هنـوز_همـ_خوابـ_میبینیمـ_به_شبــ_هایی_که_مــردی_بـر_اسبـی_ســوار_استـ ... #جـز_او_به_هیچ_واقعـه_ای #دل_نبستیمـ ... #مـوعــود_جمعـه ... #جمعـه_مـوعــود_میـرســد ! ... ##کجــاییـ_ای_همیشـه_پیـــدا_از_پســِ_ابـر_های_غیبـــتـ
  • #آغــوشـ ترکیبـِ پیچیـده ایستـ از #منــ و #خیـالِ_تـو ... که هـر #شــبـ مثلِ #سـایه رویِ دیـوار خانه می افتــد ... #حیـا همـ #چیـزِ خوبیســـتـ ... #امـا چه کنمـ که #چشمـانتـ_بـاز_میکننـــد #اشتهـــایِ_نگـاهمـ_را ... #کامنتـ_اولـ (:
  • یکـ شبـِ پُـر تَپِشـ و بُغضـ آلـود ... #منـ و #وَهــمـ و عطشـ ! و میل ســرابـ ... مستیـ متصل از دیدنِ مـاه ... جامـِ لــبـ های تــو و حالِ خـرابـ ... #چشمـ را میزنـد #اینـ_زیبـاییـ ... #دیــدنـِ_صــورتـِ_مه_در_مهتــابـ ... #مـو_پریشــانـ_کنیـ و  #رُخِ_تـو غــرقـ شــود در زرِ نـابــ ... #لمــــسـ_بـارانـ و #تَـنــــِ_گُلـِ_سـرِ_صبـح #لــذتــِ_بُــردنـِ_نامتــ_در_خــوابـ ... #بـه_جنــونـ_میکشـدمـ #اینـ_رویــا (:
  • #طبیبـمـ ... #ماهِ رویمـ ... #عسـلِ شیرینـِ منـ ! 
 #رویـا ! به #خلـوتـِ یادِ تـو ... #رویـای تــو ... #سیمینـ_تَنَـــتـ را ... #نگـاهمـ را در تَنـِ عُـریانـِ تـو ... #عطـرِ تَنَـتـ را ...نگاهمـ در نگاهتـ خیـره و لبـ را به لبـ هایتـ و انگشتمـ شلالِ مـوجِ مـویتـ را نـوازشـ میکنـد ... #آرامـ و #آهسته (:
  • #واقعیتـ_تلخـ ... #مـا_دلباختگـان_دنیـای_مدرنـ  برای ابـراز عشـق نه شعـر میگوییمـ و نه تـرانه ... مـا تنها به اندامهایـِ جنسیـِ همـ دل می بنـدیمـ و به اوج نبــوغ لـذتـ می اندیشیمـ ... #آنجـا_که #ارگاسمـ_با_تکـه_شیشـه_هاییـ_خـرد_شـده_تجـربه_میشـود ... کامنتـ اول :)
  • #نُتـِ_شبـ ... دلتنگـ که میشومـ مینویسمـ از ابتدا تا امروز را ... از کودکی تا اینـ سن را ... #دنیـا_همـ_عوضــ_میشـود از #دوستـ_داشتنـ_ها تا #خــوبـ_بـودنـ_ها ... چه #خوبـ بود #دلتنگیـ برای #پُـر کردن #تنهـایی کسیـ بـود که به #تنهــایی  #عادتـ داشتـ و از #ابتـدا #تنهـا_بـود ... #دلتنگیــ همانـ بادبادکـ لبـِ بـام استـ که منتظره تیـره چشمـ کودکـ بازیگوشـ همسایه استـ ... تـا نـخِ آنـ را رهـا کنـد
  • نگاهـمـ درخطـوط اندامـ تـو ، و حسـِ وحشـتـِ منـ ، آغشته به اشتیاقِ تـو ... بگذار حرفهایمـ را بر عُـریانیـ هایتـ نقاشــیـ کنمـ ... رقصـ کنـ بر رویای لُخـتـِ افکارمـ  #بگذار_در_امنیـتـ_لبانـتـ_دیـوانگیـ_هایمـ_را_رهــا_کنـمـ ... ایـنـ بیـ حیاییـ دسـتـِ خـودمـ نیسـتـ ... تـو را که می بینـمـ پیـراهنـمـ در تَنَــمـ بیـ قـراری میکند #و_اینـ #فاحشه_ترینـ_سکانسـِ_زندگیـِ_منـ_اسـتـ :)  کامنتـ اولـ
 • مهاجر

  929  دنبال کننده

  hamid_1393

  • هر وقت این خط \/\/\/_____
مستقیم بشه ناگهان 
همه دوستت خواهند داشت !!
  • گو شمع میارید در این جمع که امشب
******
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است


(حافظ)
#شبتون_بخیر
  • اهل خوزستانم ؛؛؛
روزگارم بد""" 
آسمان شهرم زرد !!! دل مردمانم خون شده ست. . 
ریه هایم پر از خاک ،
چشم هایم هموطن! کم سو شده ست
گویا ! آبی آسمانم گم،
شایدم ، مثل رود دز ، کارون ، کرخه ، غارت شده ست . ‌ . .
اهل خوزستانم هموطن . .‌
افکار من از بوی خاک،
بوی نفت و بوی گاز،
بوی شرجیو عذاب،
هموطن!؟
گوییا بند بند شهر من در هجوم دست پنهان کسی غارت شده ست!
گوییا بند بند شهر من در هجوم دست پنهان کسی غارت شده ست! ل‍ٰکن تو آسوده بخواب.. والسلام
  • انتخاب بیست شما♤《20》♤
  • تگ آزاد ♤[ نقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی ... هیچ گلی به زیبایی لبخند تو نیست به همان زیبایی قسم هر ثانیه به یادتم]♤
  •  دوستان سلام.....*♡*♡*♡
تقدیم قلبهای مهربانتان ¤¤¤
 ♡ (تگ آزاد@)♡
 • نفس

  107  دنبال کننده

  nafasnj

  • فقط خدا میدونه شبو چجوری سر کردم وقتی با نامزدم بودم و عشقمو دیدم دنیا رو سرم خراب شد
 • خوشبختم

  2512  دنبال کننده

  ff99

 • - A R U S H A -

  465  دنبال کننده

  sky.girls93

 • elisa mohamdi

  260  دنبال کننده

  omalbnin1372

  • خدایا ایا قسمت ما هم میشه
  • singal
  • چرا هیچ کس دوستم نداره
 • parzhan

  595  دنبال کننده

  parzhan

  • سلام دوستان عزیز سال نو تون مبارک انشالله سالی پاز خیر و خوشی باشه براتون
  • 95 چطور گذشت
  • روز جهانی زن مبارک
  • پاوه ولاتکم 96
  • اینم نمایی از روستایی هجیج و سد داریان
  • نمایی از شهر پاوه زمستان 95
پاوه شاره کم ❤❤❤❤❤
  • پاوه شهر هزار ماسوله تقدیم به دوستای لنزوری عزیزم
 • عشقarya

  79  دنبال کننده

  arya9772

 • Abdollah fendereski

  4881  دنبال کننده

  abdollah70

  • زندگی یک سفر است
ن مقصد
اشتباهی وجود ندارد فقط فرصت هایی وجود داشتند که امتحانشان کردیم 
پس افسوس هایت را کنار بگذار
چون تمام دارایی،ما اکنون است
  • 
‌•| توُهَسْتیـْ دَلیْلـِ آرامِشَمـْ |•
  • 
وقتی چیزی تمام میشود 
چیز دیگری آغاز میگردد
گاهی پایان دادن سخت است
اما شروع دوباره ارزش رنج را دارد
  • 
هیچ وقت اجازه نده
ذهن های کوچک بهت بگن 
رویات بزرگ و غیر قابل دسترسه
  • کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا 
چه میدانی تو از امروز 
چه میدانم من از فردا 
همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست
 • takedelam

  394  دنبال کننده

  saman56

  • 
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘــﺎ ﮔﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺳﻴــﻞ ﺑــﺎﺭﺍﻥ ﮔــــﺮ ﺑﺒــــﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﻧﺴﻴـــــﻢ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻏــﻢ ﻣﺨـــﻮﺭ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﻣﺨﺘﺼــــﺮ ﮔــﻮﻳﻢ ﺍﮔـــﺮ ﻭﻳــﺮﺍﻥ ﺷـﻮﺩ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺟــﺎﻱ ﻫــﺮ ﻭﻳــﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﮐﺎﺧــﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﻱ ﺧــﺪﺍ ﻫــﺮﮔﺰ ﻧﺒﻴﻨـــﻢ ﺑﺸــﮑﻨﺪ ﻗﻠـــﺐ ﮐﺴﻲ
ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﻳﺸـﻪ ﻭﻳـــﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ...!
  • این نوشته رو خیلی دوست دارم

میان آرزوی تو و معجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد.
پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن.
هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست
زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد.
ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم به خدا...
  • ﺍَﺯ ﺳـــــــَــﺮﺩ ﺑـــﻮﺩَﻧـــــَـــﻢ ﮔـــِـﻠـﺂﯾــﮧ ﻧـڪـُــــــــטּ. . .

ﻣــَـــ טּ ﺳـــَـــــﺮﺩ ﺷـــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗــﺂ ڪـﺴـــــــﮯ ﺩﺭ ڪِـﻨـــﺂﺭﻡ. . 

【ﻧـﺴــــﻮﺯﺩ...】
  • مـــن بــاکلمـــه هـــا بــازی نمیکنــــــم
مثــــل بعـــــــــــضی ها
وقتــــــــی مینــویســـــــــــــــم
” نفسمــــــــــــــــــــی ”
یعنـــــــــــــی
زنــدگـــــی بــدون تــــــــــــــو
طعـــــم مـــرگـــــ میـــدهـــد !
  • حالت چطوره عشقم منم بغضم زیاده
از بس که این زمونه چشمامو بازی داده
از بس که غبطه خوردم به حاله هر دوتامون
تنهایی و جدایی شد فال هر دوتامون
حالت چطوره عشقم خوش باشی هر کجایی
من جایه هردوتامون غمگینم از جدایی
  • بزن دنیا بزن رسمت چنین است.....
 سزای دل به تو دادن همین است....

بزن که شاخ و برگم زرد زرد است....
 خزان من، بهار من، تگرگ است....

بزن بر جسم من زیرا حقیر است....
 بزن نامرد، این حکم زمین است...

بزن تا مست از این باده هستم....
 بزن تا پیک آخر من نشستم....

بزن شاید که فردا شاد باشم
 جدا از تو اسیر خاک باشم
  • میگن بخند تا دنیا بھت بخنده!! آخہ این دنیا خنده هم داره؟؟؟!!!!!
  • برو بھش بگو کہ بی وفایی
 • proud girl

  410  دنبال کننده

  lover_photographer

  • O_o
  • عالیه فوق العادس حرف نداره
  • six almum coming soon