در حال بارگذاری
بالا
 • imanhabibi

  82  دنبال کننده

  soghatepars

  • انواع ترشی محلی شمال 
خرید در سوغات پارس 
Www.soghatepars.com
  • ترشی قیسی درجه یک 
خرید در سوغات پارس
Www.soghatepars.com 
با تخفیف ویژه عیدانه
  • قره قروت ترش محلی
خرید در سوغات پارس Www.soghatepars.com 
با تخفیف ویژه عیدانه
  • تخفیف ویژه محصولات شمال کشور خرید در 
Www.soghatepars.com
  • سیر ترشی محلی درجه یک 
خرید در سوغات پارس 
Www.soghatepars.com
  • کلوچه گردویی نادری 
خرید در سوغات پارس Www.soghatepars.com
  • کوکی گردو و کشمش نوشین 
خرید در سوغات پارس Www.soghatepars.com
  • چای سنتی درجه یک ایرانی لاهیجان 
خرید در سوغات پارس Www.soghatepars.com
 • m m

  64  دنبال کننده

  cyberlink

 • فروشگاه فرش ایران پازیریک

  565  دنبال کننده

  iripazirik

  • نام فرش:سفید برفی و هفت کوتوله
فرش:کودک
کد محصول: fk-118

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15112.xhtml

فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:ریو و دوستان

فرش:کودک

کد محصول: fk-133

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15117.xhtml
فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:مار و پله

فرش:کودک

کد محصول: fk-124

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15118.xhtml

فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:بن تن

فرش:کودک

کد محصول: fk-103

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15064.xhtml

فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:عصر یخبندان

فرش:کودک

کد محصول: fk-104

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15091.xhtml

فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:باب اسفنجی

فرش:کودک

کد محصول: fk-101

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15060.xhtml

فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:کیتی

فرش:کودک

کد محصول: fk-108

لینک مستقیم خرید از سایت
http://www.iripazirik.com/show-15102.xhtml
فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
  • نام فرش:بره ناقلا

فرش:کودک

کد محصول: fk-102

لینک مستقیم خرید از سایت
http://iripazirik.com/show-15061.xhtml

فروشگاه اینترنتی فرش ایران پازیریک
 • J a M a l AHW

  536  دنبال کننده

  900qwerty

  • #بهـ_منــ_ایمانــ_بیاور

در یکــ لحظهـ میــ توانمــ
تنها یکــ لحظهـ
خورشید را بهـ #آغوشتــ بیاورمــ
و ماهـ را بهـ اتاقتــ
بهــ منــ ایمانــ بیاور
معجزهـ منــ
آغوشــ زنیــ استــ بهـ طعمــ دریاها
#چیزیــ_که_هیچــ_بهشتیــ_ندارد..
  • #آنــ‌_قدر_جایــ_خالیتــ_اینجاستــ، 
که کنارمــ دراز می‌کشد
برایمــ قصهـ می‌گوید،
سر بر #شانه‌امــ میــ ‌گذارد
وگاهـ باهمــ، #گریهـ می‌کنیم...
آن قدر به نبودنتــ، #عادتــ کرده‌امــ
که اگر یکــ روز بیاییــ
#دلمــ برای جایــ خالیــ ‌اتــ تنگــ می‌شود
دلمــ برای #دلتنگیــ ‌ات، دلم برای #آوازهاییــ
که جایــ خاصیــ ‌اتــ می‌خواند...
#هم_دوستــ_دارمــ_که_بیاییــ_همــ_می_‌ترسمــ_که_بیاییــ..
  • #چشمانتــ_را_بهـ_چشمانمــ_گرهـ_بزنــ.. 
نترســ اتفاقــ خاصیــ نمیــ افتد '
تنها شاید اینــ وسطــ، 
اندکیــ هوایــ #عاشقیــ بهـ سرتــ بزند' 
#لجبازیــ_نکنــ'
مدتهاستــ عاشقــ نبوده ایــ، 
مدتهاستــ 
سرانگشتانــ ظریفــ زنیــ 
#قلبتــ را لمســ نکردهـ
پســ چرا اینــ بار 
بامنــ و عاشقانهـ هایمــ 
کنار نمیــ آییــ #عزیز؟ 
#تو_فقطــ_پنهانیــ_عاشقمـ_بمانــ_و_دیگر_هیچــ...
  • #پسرکــ_جلویــ_خانومیــ_را_میــ_گیرد_و_با_التماســ_می_گوید :
خانومــ؟ تو رو خدا یهـ شاخهـ گلــ بخرید، زنــ در حالیــ که گلــ را از دستشــ میــ گرفتــ
نگاهـ پسرکــ را رویــ #کفشــ هایشــ حســ کرد، چه کفشــ هایــ #قشنگیــ دارید '
زنــ لبخندیــ زد و گفتــ: #برادرمــ برایمــ خریدهـ استــ دوستــ داشتیــ #جایــ منــ بودیــ؟
پسرکــ بیــ هیچــ درنگیــ محکمــ گفتــ : 
#نه_ولیــ_دوستــ_داشتمــ_جایــ_برادرتــ_بودمــ...
  • #مُدامــ_غلتــ_میزنیمــ...
از اینــ پهلو بهـ آنــ پهلو ،
خودمانــ را قانعـ میکنیمــ کهـ #بخوابیمــ؛
به خودمانــ قولــ میدهیمــ کهـ اینــ اخرینــ بار استــ کهـ صفحه ی #گوشیــ را روشنــ ‌میکنیمــ؛
اما به کسریــ از #ثانیهـ فراموششــ میکنیمــ و دوبارهـ همانــ #آشــ و همانــ #کاسهـ'
چقدر گمــ کرده دارد این #نسلِــ انتظار..
یادمانــ باشد اگر روزیــ فرزندمانــ از دلتنگیــ گفتــ به آرامیــ بگوییمــ'
#درکتــ_میکنمــ_منــ_اینــ_موها_را_در_انتظار_سفید_کرده_امــ...
  • #منــ_آرامــ_دوستتــ_خوامــ_داشتــ...          طــــــــــورے کہ حتے خــــــــــودٺــ هـــــم
از این عشـــقــ   بویــــــــــے نبـــــرے َ  همینــ کہ #بودنــــٺــ را
 حــــــــــســ کــــــــــنمــ             کافــــــــــیستــ.. 
 تو در دنیـــــاے #زیبایتــ_عاشـــــقــ_باشــ'
مــــــــــڹــ از دور عاشقــــــــــے
 خواهـــــمــ کــــــــــرد...
 اصلا...
 مرا چہ بہ عاشقیــ، 
 #منــ_برایــ_تو..
  • #دلمــ_میخواهد_تمامــ_حســ_نابمــ_را_برایتــ_بنویسمــ '
میدانیــ، گاهی دلمــ میخواهد از شدتــ این دوستــ داشتنــ #بمیرمــ…
میخواهمــ داستانیــ از علاقهـ امــ به تو را بنویسمــ
#یکیــ_بود_یکیــ_بیخیالــ …
خلاصهـ اشــ میشود #دوستتــ_دارمــ، 
احساســ مرا اندازهــ نگیر' 
#تو_را_بیــ_اندازهـ_دوستـ_دارم …
  • #‌عزیز_چشمهایمــ_منــ_حســــــــــودمــ..
حتیــ به بادیــ کهـ 
#موهایتــ را نوازشــ میکند
منــ #حسودمــ
حتیــ بهـ آفتابیــ کهـ 
#تنتــ را گرمــ میکند
و تو لباستــ را کمــ میکنیــ
و منــ نگرانــ نگاهــ خورشیدمــ'
منــ حسودمــ حتیــ به #دستانتــ
که گاه دستــ به سینهـ میــ ایستیم..
احساســ می کنم خودتــ را 
در آغوشــ گرفته ایــ
منــ حسودمــ به هر چشمیــ کهـ 
تو را نگاهـ میکند
منــ حسودمــ بهـ #لبخند_هایتــ!
از #نثارشانــ به دیگرانــ
#منــ_حسودمــ_به_هر_چیزیــ_کهــ_تو_را_حســ_میــ_کند..
 • نجات مشهودی

  778  دنبال کننده

  rea1392

 • شال قرمز

  163  دنبال کننده

  shal

 • خوشبختم

  2491  دنبال کننده

  ff99

  • #دختر
  • تک رفیقآزاد
  • 
فدای  فـــــهم و
شــــعور اون بچــــــه ای
کــــه
وقتـــــــی  بارون مــــــیومد
 سرشو بالا کرد و گفت .
 خدایا 
دنــــــیایـــیه که
خــودت ساختــی

گــــــریه  چــِرا ؟؟؟.
  • سهمم از دوست داشتنت تنهایی شد من وموندم ویادت...
 • XxREYHANEHxX

  1028  دنبال کننده

  rfyo

  • دُنـیا لعـَنَتـی
  • سلام
  • میخام=(
  • از اینا میخام=(
  • #GN
  • سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 • بنفشه،ق

  10  دنبال کننده

  banafshe.g

  • دلتنگی
  • انتظار
  • زندگی
  • خدا
 • گالری عفاف و حجاب

  315  دنبال کننده

  efafamin

  • عفت شهید عباس بابایی
  • درمان خودارضایی 2
  • درمان خودارضایی 1
  • دیدگاه دانشمندان و محققان پیرامون آسیب های خودارضایی 7
  • دیدگاه دانشمندان و محققان پیرامون آسیب های خودارضایی 6
  • دیدگاه دانشمندان و محققان پیرامون آسیب های خودارضایی 5
  • دیدگاه دانشمندان و محققان پیرامون آسیب های خودارضایی 4
  • پاسخ شایعه: جواز س ک س با #دختر #شیرخواره توسط امام #خمینی