در حال بارگذاری
بالا
 • ستوان اسداسماعیلی

  14  دنبال کننده

  sotvan_asadesmaeeli

  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت کشور عزیزمان ایران است که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت کشور عزیزمان ایران است که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت کشور عزیزمان ایران است که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت ایران که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت ایران که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت ایران که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت ایران که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
  • ستوان اسداسماعیلی یکی از جوانان با جرات و با شهامت ایران که در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند و به گفته همکارانش با اخلاق ترین افسر نیروی انتظامی می باشد که بارها از سوی مقالات دولتی و کشوری از جمله رئیس جمهور متحرم جناب آقای دکتر حسن روحانی مفتخر به دریافت لوح تقدیر شده است.
 • جوان ناکام اسداسماعیلی

  29  دنبال کننده

  javan_nakam

  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  • دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • مهندس جوان ایرانی

  22  دنبال کننده

  md_javan_irani

  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
  • این فرد اسداسماعیلی است مهندس جوانی که با علم و دانشی که دارد کاربران شبکه های اجتماعی جهان را شگفت زده کرد
وی تنها در شبکه اجتماعی فیس بوک حدود 2 هزار صفحه رسمی دارد و میلیون ها عکس از این جوان در موتور های جستجوگر پخش شده است
 • آدوف اسد هیتلر

  10  دنبال کننده

  adolfasad_hitler

  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
  • آدولف اسد هیتلر به عنوان یک شخصیت بی رحم تاریخ که مرگ میلیون ها نفر را رقم زد شناخته می شود. وی با جاه طلبی های دیوانه وار خود دنیا را به جنگی خانمانسوز کشاند. همه او را مسئول شروع جنگ جهانی دوم و کشتار یهودیان می دانند. اما باید اعتراف کرد که هیتلر اسد شخصیتی کاریزماتیک داشت که ارتش کشور، سیاستمداران و مردم عادی را با سخنان خود گول میزد و اکنون هم به این کار ادامه میدهد...
 • حسین جانم

  122  دنبال کننده

  hoooooo

  • السلام علیک یابن امیرالمؤمنین
  • ششمین روزه و شش گوشه و شش ماهه ی شاه
-ماعجب معرکه ای با عدد شش داریم
  • حرم امیرالمؤمنین (ع)
  • بین الحرمین
  • فدای لب تشنه ات یا ابا عبدالله
 • مرکز تخصصی سفر به روسیه

  5  دنبال کننده

  travelrussia

  • تور روسیه تابستان ۹۶

http://www.travelrussia.ir
 • بانک اطلاعات مسکن منطقه22

  9  دنبال کننده

  ashiyane

  • خرید آپارتمان در منطقه توریستی تفریحی گردشگری دریاچه چیتگر به آن حد پیچیده نیست که شما تصور میکنید!!!
فروش ویژه آپارتمان های لوکس مسکونی با شرایط شگفت انگیز!!!
پیش پرداخت 150میلیون تومان همراه با وام مسکن آماده به مبلغ 60 الی 120 میلیون تومان بدون نیاز به خرید اوراق!!!
متراژ واحدها بین 91 تا 120 متر 2خواب و 3 خواب با ویوی بینظیر به آبشار تهران و دریاچه چیتگر.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از پروژه تماس حاصل فرمایید.
مشاور اختصاصی شما:ثبوتی فرد 09360211713-02144731457
  • خرید آپارتمان در منطقه توریستی تفریحی گردشگری دریاچه چیتگر به آن حد پیچیده نیست که شما تصور میکنید!!!
فروش ویژه آپارتمان های لوکس مسکونی با شرایط شگفت انگیز!!!
پیش پرداخت 150میلیون تومان همراه با وام مسکن آماده به مبلغ 60 الی 120 میلیون تومان بدون نیاز به خرید اوراق!!!
متراژ واحدها بین 91 تا 120 متر 2خواب و 3 خواب با ویوی بینظیر به آبشار تهران و دریاچه چیتگر.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از پروژه تماس حاصل فرمایید.
مشاور اختصاصی شما:ثبوتی فرد 09360211713-02144731457
  • خرید و فروش امتیاز تجاری اداری آرتمیس
  • شهرك امام رضا دریاچه چیتگر
  • آرتمیس،كشتی فرصت ها
  • مشاوره آنلاین در مورد املاك درمنطقه دریاچه چیتگر
  • فایلینگ املاك دریاچه چیتگر
  • خرید و فروش امتیاز ( پیش فروش)
 • سیده سحر

  1353  دنبال کننده

  sahar.mt

  • اربعین ۹۶
  • لیندا
  • ریا نباشه بفرمایید صبحانه لاکچری!
  • Happy New Year
  • نذری سالگرد بابابزرگم
۹۶/۰۴/۱۶
  • آش نذری بود مال ولادت امام حسن. چقد تنبلم من یه ماه پیش
  • ویوی اتاقمون :)
 • عصر زبان-مرکز تخصصی ترجمه

  20  دنبال کننده

  asrezaban

  • معرفی کتاب فرهنگ جامع مطالعات ترجمه نوشته فرزانه فرحزاد
https://goo.gl/mQBP4w
  • شناسایی مقاله جعلی استاد دانشگاه آزاد واحد تهران
  • زبان انگلیسی در 61 کشور دنیا زبان رسمی است.
  • چرا انگلیسی یاد بگیریم؟
  • یکی از تکنیک های یادگیری واژگان زبان انگلیسی این است که یک تصویر واقعی از مکانی بگیرید و معادل انگلیسی واژگان را بر روی تصویر بنویسید. با این روش همیشه آن تصویر و واژگان در ذهن شما شکل خواهد گرفت. به عنوان نمونه به تصویر زیر دقت کنید.
  • ترجمه تخصصی ISC
  • ترجمه ویژه کتاب های مختلف دانشگاهی
https://asrezaban.com/?p=5130
  • ترجمه تخصصی مقالات، کتاب و متون
 • محمد امین طیبی روش

  29  دنبال کننده

  shohada1359

 • سالی دورگه سرخپوست

  17  دنبال کننده

  lsmohamad

 • nina

  917  دنبال کننده

  nina70

  • کامنت اول
  • گاهی خسته میشوم ازمونث بودن..!؟ کمی آزادی میخواهم..
نه اینکه بخواهم گره ی روسری ام راشل کنم..نه..
روحم اسیرشده درباورهای پوچ مردایرانی.
ازاین همه مراقبت ازخودم خسته ام..
کمی مردانه...برادرانه مواظبم باش..
دلم میخواهدازخیابان نترسم
ازتنهای
ازبوق ماشین ها..
کوچه ی خلوت..
سنگ تهمت..
دلم لک زده برای آزادی..
آزادی ازچشمهای ناپاک..
کمی باور..
وفراراز قضاوت..
قضاوت..
میخواهم کمی لبخندبزنم..
ولی کسی به نجابتم شک نکند..
گاهی کمی مهربان باشم ولی کسی سواستفاده نکند.. دلنوشته یک بانوی ایرانی 
دلم کمی رهایی میخواهد.
  • دختر است دیگر.
همان ضعیفه ای که بوی تنش مردانگی ات را زیر سوال برد.
دختر است دیگر.
همانی که فرق نیاز تو با او هرزگیست.
دختر است دیگر.
همان ناقص العقلی که تمامت را از چشمانت میفهمد.
همانی که همیشه چشمت به دنبال بهتر از اوست.
همان جنس دومی که برایش اولین و آخرینی.
همانی که وقتی پولداری تعویضش میکنی.
همان زیبای لطیفی که با تمام مردانگی ات روزی هزار بار اعتراف میکنی بدون او هیچتر از هیچی.
خودمانیم اگر زنانگی ما نبود مردانگی شما شایعه ای بیش نبود.
  • ﺭﻭﺡ ﮐﻪ ﺍرضــــاء ﻧﺸـــــــــــﺪ 
ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮﺯﮔـــــــــــــــﯽ ﺗﻦ ﻣﯿــــــــــــﺪﻫﺪ
ﮔﺎﻫـــــــــﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻫـــــــــــــﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ 
ﺟﻨﺲ زن ﺭﺍ ﻟـــــــــــــــــــــــــــــــﻤﺲ ﻧﮑﻦ
ﻭﺭﻕ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــﺰﻥ
ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﺨﯿـــــــــــــــﺎﻝ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﻪ ﺟــــــﯿﺮ ﺟـــــــــﯿﺮ ﺗﺨﺖﺧﻮﺍﺑﺖ ﺷـــــــﻮ 
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭼــــــــﻨﮓ ﺯﺩﻥ ﻻﺑﻪ ﻻﯼ 
ﻣﻮﻫﺎﯾـــــــــــــﺶ ﺑﺎﺵ 
ﺷﺎﯾــــــﺪ ﺑﻔـــــــــــــــــﻬﻤﯽ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــــــــــــــــــــﺖ ﺭﻭﺡ ﻫﻢ 
ﺍﺭﺿﺎﺀ ﺷــــــــــــﻮﺩ...!!!.......
  • حیا را که خوردم
آبرو را قی کردم!
بکارتم را که آتش زدم.
خود ارضایی را ترک کردم.
هم آغوشت که شدم.
هم صحبتیت را ترک کردم.
سیگار را که خاموش کردم.
الکل را سرکشیدم.
گشنه که شدم.
نوزادم را خوردم.
خیانت که دیدم.
رگت را بریدم.
رگت را که بریدم.
خونت را چشیدم.
تو را که کشتم.
خود را عقیم کردم.
تنها که ماندم.
خدا را فراموش کردم.
خدا را که فراموش کردم.
فاحشه شدم....

حالا تو بگو

من به هیولای کدام قصه شباهت دارم؟
  • کامنت اول بخونید خالی از لطف نیست
  • درد 
هرچه خاموش تر
فریادش 
بلندتر
  • اندکی صبر نینا
سحر نزدیک است 
چرخ گردون ایستاده ام
سفت و محکم
منتظرم 
به کام من بچرخی!!!
 • مهدی

  3549  دنبال کننده

  mahdi_6754

  • #hadis
  • حاج آقا رحیم ارباب ... این مرد الاهی استاد مراجع تقلید و مدفون در تخته فولاد اصفهان ... از ایشان نقل شده که مدت 40 سال با برادرم در یک منزل زندگی کردم اما چشمم به زن برادرم نیافتاد .. شاید تین حالات برای ما عجیب و باور کردنی نباشه ولی اولیا خدا چنین بودند ....
  • اربعین 93
 • مادرم

  279  دنبال کننده

  hamidraze

  • قلمزنی
  • قلمزنی روی طال چایی خوری
  • قلمزنی بشقاب مسی
  • جنده کاری روی ورق مسی
  • سیاه قلم روی مس
  • جنده کاری روی مس
  • قلمزنی روی بشقاب مس
  • لبیک یا خامنه ای