در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۲ ۹۵/۰۷/۲
خـבایـــــا!!!

دستانم را زבم زیر چانـﮧ ام .....

ماتـــــ و مبهوتــــــ نگاهتــــــ میکنم .....

طلبــــکار نیســـتم....

فقـــط مشـــتاقم بـבانم تــﮧ قصـــﮧ چـــﮧ میکنـے بامــטּ؟؟!!

خـבایـــــا!!! دستانم را زבم زیر چانـﮧ ام ..... ماتـــــ و مبهوتــــــ نگاهتــــــ میکنم ..... طلبــــکار نیســـتم.... فقـــط مشـــتاقم بـבانم تــﮧ قصـــﮧ چـــﮧ میکنـے بامــטּ؟؟!!