در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۳:۱۴ ۹۶/۰۲/۲
راه دور نرو
جهنم انتهاى جاده
زندگى نیست...
جهنم قلبیست كه گرماى
عشق را لمس نكرده 
دستیست كه دست
فقیری رانگرفته
وذهنیست كه ارام ندارد
بیاییم مهربانی را
گسترش بدهیم

راه دور نرو جهنم انتهاى جاده زندگى نیست... جهنم قلبیست كه گرماى عشق را لمس نكرده دستیست كه دست فقیری رانگرفته وذهنیست كه ارام ندارد بیاییم مهربانی را گسترش بدهیم