در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۰۴ ۹۶/۰۶/۲۵
صداهایمان روز بہ روز
ضعیفـــ تر مے شود ...
عهدهایمان هم بہ مرور سست تر!
بیسیم را بہ زمین بگذار
و دیگر وضع را ؛ گزارش مده  !
ما بہ اندازه مردانگیتان
شرمنــــــــــــــــــده ایم ! ..

صداهایمان روز بہ روز ضعیفـــ تر مے شود ... عهدهایمان هم بہ مرور سست تر! بیسیم را بہ زمین بگذار و دیگر وضع را ؛ گزارش مده ! ما بہ اندازه مردانگیتان شرمنــــــــــــــــــده ایم ! ..