در حال بارگذاری
بالا
۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۲۸ ۹۶/۰۲/۳۰

فرقے نمیڪند
دوست "مجازے" باشے
یا "دوستے" 
در" دنیایـے" واقعے...
همین ڪہ با "معرفت"باشے ڪافیه

تقدیم به اونهایی که دریای معرفتن
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فرقے نمیڪند دوست "مجازے" باشے یا "دوستے" در" دنیایـے" واقعے... همین ڪہ با "معرفت"باشے ڪافیه تقدیم به اونهایی که دریای معرفتن ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌