در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۵ ۹۶/۰۷/۲۱
کاش میشد قفل دلتنگی،شکست
کاش میشد درب تاریکی،گسست

کاش میشدبین مردم،بودو زیست
کاش میشد مثل باران هاگریست

کاش میشد بامحبت،جان سپرد
کاش میشد بی توقع،بودومرد

کاش میشدخنده راتکثیرکرد

کاش میشد قفل دلتنگی،شکست کاش میشد درب تاریکی،گسست کاش میشدبین مردم،بودو زیست کاش میشد مثل باران هاگریست کاش میشد بامحبت،جان سپرد کاش میشد بی توقع،بودومرد کاش میشدخنده راتکثیرکرد