در حال بارگذاری
بالا
۸۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۳۱ ۹۵/۰۷/۲۸
بدانید!
بهترین جواب بدگویی:سکوت.
بهترین جواب خشم:صبر.
بهترین جواب درد:تحمل.
بهترین جواب سختی:توکل.
بهترین جواب خوبی:تشکر.
بهترین جواب زندگی:قناعت.
بهترین جواب شکست:امیدواری.

بدانید! بهترین جواب بدگویی:سکوت. بهترین جواب خشم:صبر. بهترین جواب درد:تحمل. بهترین جواب سختی:توکل. بهترین جواب خوبی:تشکر. بهترین جواب زندگی:قناعت. بهترین جواب شکست:امیدواری.

۲۲:۴۰ ۹۵/۰۷/۲۸
احسنت
۲۲:۴۵ ۹۵/۰۷/۲۸
ممنون عزیزم:)
۲۲:۵۰ ۹۵/۰۷/۲۸
احسنت
۲۲:۵۲ ۹۵/۰۷/۲۸
ممنون آقا محسن
۲۲:۵۴ ۹۵/۰۷/۲۸
احسنت
۲۲:۵۹ ۹۵/۰۷/۲۸
ممنون #جامانده
۲۳:۵۱ ۹۵/۰۷/۲۸
احسنتم
۲۳:۵۵ ۹۵/۰۷/۲۸
ممنون عزیزم:)