در حال بارگذاری
بالا
۳۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۲۳ ۹۵/۰۹/۱۰
دور ور ساعت 2-3 .. پشت نیسان وسایلمون...میریم وسایل خالی کنیم

دور ور ساعت 2-3 .. پشت نیسان وسایلمون...میریم وسایل خالی کنیم

۲۰:۰۸ ۹۵/۰۹/۱۰
صدقه امروزمان باشد مشتی دانه برای پرندگان شاید با جیک جیکشان دعایی کنند که اجابت شوند دعایمان....سلام شب شماخوش
۲۲:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۰
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﺸﺎق ﺣﺴﯿﻦ، زﻫﺮا دﻫﺪ ﻣﺰد ﻋﺰا..ﯾﮏ ﻋﺪه را درﻣﺎن دﻫﺪ، ﯾﮏ ﻋﺪه ﺑﺨﺸﺶ در ﺟﺰا.. ﯾﮏ ﻋﺪه را ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮد، ﯾﮏ ﻋﺪه را دﯾﺪار ﺣﺞ ..ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺰد ﻣﺎ ﺷﻮد، ﺗﻌﺠﯿﻞ در اﻣﺮ ﻓﺮج ..ﺣﻠﻮل ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻻول ﻣﺒﺎرک
۲۲:۱۵ ۹۵/۰۹/۱۰
salam.k0ja?
۲۲:۱۲ ۹۵/۰۹/۱۱
بندر ماهشهر