در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۳ بازدید
  پشت این پنجره ها دو روز پیش گروگان های یه روانی اسلام زده جکزجه میزدن ، دو نفر به جرم هیچ به خون کشیده شدن ، امروز بیادشون همه سکوت کردن
 • ۴۳ بازدید
  ﺩﻳﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﺗﺮﺱ ﺩاﺭﻩ
  چقد خوشگله
 • ۹۴ بازدید
  ﻟﻴﻨﺪا ﻛﻴﺎﻧﻲ , ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻮﺩﺭﺯﻱ , ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻨﺎﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﻱ اﻳﺮاﻥ و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ , ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺑﺎﺯﻱ
 • ۵۶ بازدید
  ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻱ اﻳﺮاﻥ و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ , ﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺯﻱ
 • ۶۱ بازدید
  ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ
 • ۷۱ بازدید
  ی ﺭﻭﺯ اﻓﺘﺎﺑﻲ , ﻣﻨﺘﻆﺮ اﺗﻮﺑﻮﺱ
 • ۵۱ بازدید
  ﺟﻨﮓ اﺷﻜﺎﻝ
 • ۵۸ بازدید
  ﻣﻚ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ
 • ۵۳ بازدید
  ﺩﻭﺗﺎ اﺯ اﻳﻨﺎ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﺠﺎﻱ ﺧﻮﻧﻪ ﺟﺎﺵ ﻣﻴﺪﻱ ?
 • ۷۰ بازدید
  ﺯﺷﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
 • ۶۹ بازدید
  ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ
 • ۴۶ بازدید
  ﻋﺼﺮ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻂﻴﻞ
 • ۷۵ بازدید
  جای خالیت رو با چی پر کنم؟ بیرحمانه دلتنگتم
 • ۷۵ بازدید
  ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺮﻭ ﻣﻴﻤﻴﺮﻱ , ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻴﺮﻡ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻤﻴﺮﻡ , اﻣﺪﻡ ﻭﻟﻲ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ , ﺣﺎﻝ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭﻟﻲ ﻗﻠﺒم ﺭﻭ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ , ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ اﻡ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻩ ?
 • ۵۰ بازدید
  ﻓﺮﻕ اﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﻬﺎ : ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺭاﻱ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ
 • ۸۴ بازدید
  www.college-coffee.net
ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ
 • ۴۴ بازدید
  ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
 • ۵۲ بازدید
  ﻛﻠﻴﺴﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ
 • ۶۹ بازدید
  ﻧﻤﺎﺩ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﻲ ﭼﻲ !!!!
 • ۶۶ بازدید
  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﻻﻥ
 • ۶۳ بازدید
  ﺩﺭﻭاﺯﺑﺎﻥ و ﺩﺳﺘﻜﺶ , ﺩﻭﻳﺎﺭ ﻫﻤﻴﺷﮕﻲ
 • ۶۷ بازدید
  ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮ
 • ۷۴ بازدید
  ﭘﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺯﻻﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ , ﺑﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻮﺩﻧﻪ , ﺑﻪ ﺻﺎﻑ و ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﻪ , ﺗﻮ اﻳﻦ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﻪ
 • ۶۰ بازدید
  ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ اﺯ اﻳﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ
 • ۷۱ بازدید
  ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩ , ﻣﻴﺸﻮد ﺟﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻱ اﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺖ
 • ۶۴ بازدید
  ﺻﺎﻑ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
 • ۴۳ بازدید
  ﻧﻤﺎﻳﻲ اﺯ ﺟﻨﮓ و ﺯﻧﺪﮔﻲ
 • ۶۵ بازدید
  اﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻗﻲ ﺧﻠﻮﺗﻪ ﭼﻮﻥ ﻳﺎ ﺗﻮاﻧﺸﻮ ﻧﺪاﺭﻱ و ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻴﻨﺎ ﻣﻴﺸﻲ ب ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻦ ﺩاﺩﻩ ﻳﺎ ﻳﻪ ﭼﻴﺰاﻳﻲ ﺩاﺭﻱ و اﺯ اﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺗﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻣﻴﺸﻲ ﻣﻘﺘﺪﺭ , ﻣﻬﻢ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺴﻴﻪ ك ﻟﮕﺪ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﺑﺮا ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ
 • ۸۰ بازدید
  ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﻥ ﺩاﺭﻧﺪ
 • ۴۹ بازدید
  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮﻱ , ﺳﻴﺪﻧﻲ
 • ۵۸ بازدید
  ﻳﻚ ﺑﺮﮒ ﺳﺎﺩﻩ
 • ۶۴ بازدید
  ﺭﺳﺘﻮﺭاﻥ ﺳﻴﺎﺭ , ﺳﻴﺪﻧﻲ
 • ۴۵ بازدید