در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۰۸ بازدید
  ۱۳:۲۴ ۹۵/۱۰/۴
  بسیار عالی
  ۱۷:۴۳ ۹۵/۰۵/۱۹
  دوستان به ما بیپوندید در جمع مذهبیون عالی ترین پیج
  ۱۹:۲۷ ۹۵/۰۵/۱۲
  سلام . بسیار زیبا
 • ۱۷۵ بازدید
  ۰۰:۳۴ ۹۴/۰۷/۱۲
  نوستالژیکی
  ۱۴:۲۷ ۹۴/۰۷/۹
  خداوند پدر بزرگوارتان را رحمت کند . استاد حسن کامکار با تربیت فرزندانی هنرمند و فرهیخته خدمت بزرگی به هنر موسیقی ایران کردند . یاحق
  ۰۸:۱۵ ۹۴/۰۶/۲۹
  برای کسانی که به شما حسادت میکنند اینگونه دعا کنید پروردگارا ... اگر در این دنیا کسی هست ، که طاقت دیدن سعادت مرا ندارد ، چنان به او سعادت بده ... که سعادت مرا از یاد ببرد ... ! #خداوندا سعادت هنرمند مردمی مان آقای کامکار را چند برابر کن..آمین
 • ۱۶۷ بازدید
  ۱۲:۳۸ ۹۵/۰۳/۱۵
  کردستان پایتخت موسیقی ایران
  ۱۲:۳۷ ۹۵/۰۳/۱۵
  کامکارهاخودخودعشقند,بیژن عشق منه بااون صدای جادویی ,ودف دردستان اواسیراست ومن اسیردف زدنش
  ۱۱:۳۲ ۹۴/۰۸/۲۰
  عااالییی
 • ۱۸۶ بازدید
  ۱۴:۴۵ ۹۴/۰۵/۱۷
  با لبخاند همراه شوید
  ۰۷:۱۷ ۹۴/۰۵/۱۳
  درود براستاد بیژن کامکار
  ۱۷:۵۴ ۹۴/۰۵/۵
  درود ... بسیار ایده جالبی هست نمای خانواده گرامی و هنرمند روی پوست دف :)
 • ۱۸۳ بازدید
  ۰۶:۴۵ ۹۴/۰۶/۱۱
  خواننده : عدنان کریم
  ۱۸:۰۰ ۹۴/۰۵/۵
  درود استاد کامکار ... یکی می تونه لطف کنه نام دیگر هنرمندان رو بگه ؟ با سپاس
 • ۱۶۴ بازدید
  ۲۰:۱۰ ۹۴/۰۷/۱۱
  زنده باشی کاک بیژن
  ۱۳:۱۷ ۹۴/۰۵/۴
  دف ساز قشنگیه منکه خیلی دوسش دارم
  ۱۶:۴۴ ۹۴/۰۴/۲۰
  بژی کاک بیژن گیان!دنگ خوه ش
 • ۲۰۱ بازدید
  ۱۴:۲۴ ۹۴/۰۵/۱۶
  درود استاد موفق باشید...
  ۱۸:۵۹ ۹۴/۰۴/۱۶
  درود به استاد بزرگوار شاد کام باشید :)
 • ۲۱۰ بازدید
  ۱۷:۰۸ ۹۴/۰۴/۱۰
  صفحه سرزمین دانایی را دنبال کنید و از تصاویر جذاب و دیدنی دیدن فرمایید @sarzaminedanaie
  ۲۲:۲۲ ۹۴/۰۴/۳
  :( درود به همه بزرگواران و استادان موسیقی کهن کوردستان و ایران ، ناگهان چه زود دیر می شود ... گرچه سراسر خدمت بود و هنر پاک زنده باشید.
  ۱۷:۰۸ ۹۴/۰۴/۳
  درووود +++
 • ۱۶۱ بازدید
  ۱۷:۰۸ ۹۴/۰۴/۳
  درود ++++
 • ۱۴۴ بازدید
  ۱۷:۵۴ ۹۴/۰۶/۲۸
  سلام لطفا فالو کنید این پیچ برای هواداران هما پور اصفهانی هستش
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۳/۲۷
  خانوادای عالی هستی
  ۱۴:۵۳ ۹۴/۰۳/۲۱
  درود +++
 • ۱۵۵ بازدید
  ۲۲:۴۱ ۹۵/۱۰/۸
  سلاو بو گروه
  ۱۴:۵۴ ۹۴/۰۳/۲۱
  درود +++
  ۱۴:۵۱ ۹۴/۰۳/۲۱
  درود +++
 • ۱۷۵ بازدید
  ۱۸:۰۳ ۹۴/۰۳/۱۳
  فرزادحسنی# رادیو#جوان http://lenzor.com/p/1q2cl
  ۱۷:۰۸ ۹۴/۰۳/۷
  بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
  ۰۰:۳۸ ۹۴/۰۳/۵
  درود بر استاد عزیز
 • ۱۴۸ بازدید
  کامکارها
  ۰۰:۴۵ ۹۴/۰۵/۶
  من عاشق این تصویرم
  ۰۱:۰۵ ۹۴/۰۳/۴
  یکی از ده ها دلیل برای دوست داشتن کردها ، همین گروه کامکارها + استاد فرزانه شهرام ناظری هست یاحق یاهو
  ۰۱:۰۳ ۹۴/۰۳/۴
  یکی از ده ها دلیل برای دوست داشتن کردها ، همین گروه کامکارها + استاد فرزانه شهرام ناظری هست یاحق یاهو
 • ۱۵۸ بازدید
  ۱۴:۴۰ ۹۴/۰۳/۴
  آقای کامکار من رو دنبال کنید
  ۰۰:۵۹ ۹۴/۰۳/۴
  درود جناب کامکار ...همیشه پاینده و سر زنده باشید یاحق یاهو
  ۰۰:۵۸ ۹۴/۰۳/۴
  درود جناب کامکار ...همیشه پاینده و سر زنده باشید یاحق یاهو
 • ۱۵۱ بازدید
 • ۱۸۰ بازدید
  ۱۲:۴۶ ۹۴/۰۲/۲۲
  تـــنـــهـــایـــی آدمـــهـــا ب عـــمـــق یـــه دریـــاســـت ولـــی بـــرای پـــرکـــردنـــش یـــه لـــیـــوان مـــحـــبـــت کـــافـــیـــســـتـــ… هـــرجـــادلـــت شـــکـــســـت خـــودت شـــکـــســـتـــه هـــارو جـــمـــع کـــنـــ,تـــاهـــرکـــس مـــنـــت دســـت زخـــمـــیـــشـــوبـــه رخـــت نـــکـــشـــهـــ!! هـــرک بـــااحـــســـاس بـــاشـــدعـــاقـــبـــت خـــواهـــدشـــکـــســـت ایـــن جـــواب ســـادگـــیـــســـتـــ… قـــصـــه اصـــحـــاب کـــهـــف یـــک شـــوخـــیـــســـتـــ.ایـــنـــجـــایـــک روزبـــخـــوابـــی هـــمـــه تـــوراازیـــادمـــیـــبـــرنـــد… هـــواســـردنـــیـــســـتـــ.. بـــیـــادت هـــســـتـــم ای هـــنـــرمـــنـــد مـــردمـــیـــ
 • ۱۶۰ بازدید
  ۰۱:۱۲ ۹۴/۰۷/۲۸
  :)
  ۱۸:۵۱ ۹۴/۰۳/۱۲
  مولانا: وز شور خود بر دف زند سیلی که مستم .... وان نای را دم می دهد مطرب که هستم :)
  ۱۸:۵۱ ۹۴/۰۳/۱۲
  مولانا: وز شور خود بر دف زند سیلی که مستم .... وان نای را دم می دهد مطرب که هستم :)
 • ۲۷۰ بازدید
  همسر مهربان و دلسوزم ،استاد نجمه تجدد
  ۰۶:۲۶ ۹۴/۰۲/۲۰
  به به ، به این دو نازنین و مرحبا به این همه عشق .....
  ۲۳:۱۶ ۹۴/۰۲/۱۷
  ۲۳:۰۲ ۹۴/۰۲/۱۷
  سلام آقای کامکاربه آلبوم هنرمندان گمنام هم سربزنیدخالی ازلطف نیست ممنون
 • ۱۳۴ بازدید
 • ۱۷۱ بازدید
  ۰۰:۴۰ ۹۴/۰۳/۵
  چه جالب؛عکستون هیچ شباهتی به الانتون نداره
  ۱۳:۳۸ ۹۴/۰۲/۱۴
  قبلا چقدر تپل بودین:)
 • ۱۴۳ بازدید
  ۲۲:۴۷ ۹۴/۰۱/۲۶
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ "قهرمانی یعنی حتی تصور شکست را از سرت بیرون کنی."  کودکان محک نیز قهرمانان کوچکی هستند که شجاعانه با بیماری سرطان مبارزه می‌کنند و با همراهی تمامی انسان هایی که کمک به کودکان مبتلا به سرطان در مسیر این مبارزه را هرگز از یاد نمی‌برند، امیدوارانه تلاش می‌کنند تا سرطان را ضربه فنی کنند... به امید پیروزی عزیزانمان ♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
  ۰۰:۲۲ ۹۴/۰۱/۲۵
  Like
  ۱۷:۱۱ ۹۴/۰۱/۲۳
  سلام.عزیزم.همه با احترام بابستیم و کلاه ازسربرمیداریم وبه این نابغه موسیقی سنتی عرض ارادت نماییم.
 • ۲۲۴ بازدید
  ۰۴:۳۴ ۹۴/۰۲/۳۰
  ایشالا هر سه‌رکوتو بی آ بیژن بزرگوار
  ۱۰:۵۰ ۹۴/۰۲/۱۴
  واقعا....
  ۱۰:۴۸ ۹۴/۰۲/۱۰
  اللهم اهدناالصراط المستقیم
 • ۱۷۶ بازدید
  ۲۲:۴۸ ۹۴/۰۱/۲۶
  چقدر زود دیر میشه..
  ۱۶:۳۰ ۹۴/۰۱/۲۳
  سلام آقای کامکار میشه به پیچ منم سر بزنین ممنون
 • ۱۷۳ بازدید
  ۲۰:۵۹ ۹۴/۱۱/۲۴
  دیوانه این محفلم
  ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۱/۱۸
  . با اجازه مدیریت محترم صفحه / دوستان پیج قبلی متاسفانه با 23هزار دنبال کننده هک شد... / برای حمایت مجدد از ما لطفا دنبال کنید مارو / نرم افزار تبلیغات و ارسال پیام رایگان و نامحدود در وایبر ؛ وایبرو ؛ Www.vibero.ir
  ۲۳:۴۱ ۹۴/۰۱/۱۵
  خدا رحمت کند استاد سنتور ایران استاد پرویز مشکاتیان داماد خسرو اواز ایران استاد محمد رضا شجریان را استاد کامکار امیدوارم سایه ی لطف عالی بر سر موسیقی ایران همیشه پاینده باد
 • ۱۶۵ بازدید
  ۰۰:۰۶ ۹۴/۰۱/۲۲
  slm ostad mn to gorohe pordastan nam khoshhal misham donbal konin:)
  ۲۳:۰۸ ۹۴/۰۱/۲۱
  سلام گروه شما هیچ نقصی ندارد تمامی کارهایتان عالی ست موفق باشید حیف نشد تو کنسرتی که در کرمانشاه بودید از نزدیک کارهایتان راببینم
  ۱۶:۰۶ ۹۴/۰۱/۱۷
  سلام
 • ۱۹۴ بازدید
  همیشه مردم خوبم به من لطف دارند
  ۱۲:۰۸ ۹۴/۰۴/۲۵
  هر بژی
  ۰۰:۵۱ ۹۴/۰۲/۳
  عالیه
  ۰۰:۱۵ ۹۴/۰۱/۱۵
  آقای کامکار دیگه ما غریبه شدیم؟ . . . دیگه به کرمانشاه نمیاین؟ . . . دیگه اینجا کنسرت نمیذارین¿
 • ۱۷۴ بازدید
  ۰۰:۲۶ ۹۴/۰۱/۲۵
  سعیده نصف عمرت فناست! آلبمشونو گوش کن
  ۲۱:۱۳ ۹۴/۰۱/۹
  سلام...من گروه کامکارها رو خیلی زیاد نمیشناسم چون فامیلیم کامکار هستش تصمیم گرفتم دنبال کنم
  ۱۷:۵۸ ۹۴/۰۱/۱
  عالیههه استاد ^_^
 • ۲۰۵ بازدید
  ۱۰:۲۲ ۹۴/۰۱/۱۹
  استادواقعاکاراتون عالیه منم خوشنویسم
  ۱۷:۵۸ ۹۳/۱۲/۲۵
  هیوا دارم ، هه ر سه که وتو بن. سپاس بو هه موتان
 • ۱۸۳ بازدید
  ۲۲:۴۵ ۹۴/۰۱/۱۶
  دسدان خوش زور چاکه
  ۲۰:۳۷ ۹۳/۱۲/۲۹
  اقا بیژن کامکار لطفا من رو دنبال کنین مرسی
  ۱۳:۱۲ ۹۳/۱۲/۲۳
  فره قشنگه
 • ۱۶۷ بازدید
  کنسرت کرمانشاه
  ۱۲:۳۰ ۹۴/۰۱/۱۸
  . با اجازه مدیریت محترم صفحه / دوستان پیج قبلی متاسفانه با 23هزار دنبال کننده هک شد... / برای حمایت مجدد از ما لطفا دنبال کنید مارو / نرم افزار تبلیغات و ارسال پیام رایگان و نامحدود در وایبر ؛ وایبرو ؛ Www.vibero.ir
  ۲۰:۵۸ ۹۳/۱۲/۲۷
  عاشق اون تیکه ای هستم که تو سرنای نوروز گروه رستاک خواندید
  ۱۶:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۲
  لایککک
 • ۱۸۷ بازدید
  کنسرت سنندج
  HD
  ۰۵:۵۲ ۹۳/۱۲/۲۷
  سلام دوست گرامی عید بر شما خوش باد لطفا مارو فالو و لایک کنید تا امید خدا بتونیم بزرگ ترین پیج عکس عاشقانه،فانتزی،...را راه اندازی کنیم تازه شروع به کار کرده ایم خوشحال میشویم به ما سری بزنید یا حق
  ۱۹:۲۴ ۹۳/۱۲/۲۳
  قسمت نشد مابیایم کنسرت شما انشاالله دفعه بعد
  ۱۶:۰۱ ۹۳/۱۲/۲۳
  درود به شرفت
 • ۱۹۴ بازدید
  ۱۶:۲۶ ۹۴/۰۲/۳
  آقای کامکار لطفا من رو دنبال کنید
  ۰۹:۲۸ ۹۳/۱۲/۷
  hi,i.m join in lenzor
 • ۱۸۹ بازدید
  ۲۲:۳۳ ۹۴/۰۸/۲۲
  پیروزوسرافرازباشید
  ۱۹:۳۶ ۹۳/۱۲/۳
  خواهش میکنم یکى از عکسا مو لایک کنید استاد
  ۱۸:۳۰ ۹۳/۱۲/۳
  hi...i,m join in lenzor
 • ۱۷۹ بازدید
  ۲۳:۱۰ ۹۴/۰۱/۲۱
  گروه پر افتخار کامکارها پاینده باد آلبوم من مربوط به نقاط مختلف استان کرمانشاهه لطفا عکسهارو مشاهده بفرمایید
  ۱۳:۲۷ ۹۳/۱۲/۵
  م
  ۱۱:۴۷ ۹۳/۱۲/۱
  عرض سلام خدمت شما و سرکار خانم تجدد .
 • ۱۷۹ بازدید
  ۱۸:۳۱ ۹۳/۱۲/۳
  hi...i,m join in lenzor
 • ۱۷۲ بازدید
  ۱۳:۰۵ ۹۳/۱۱/۱۷
  유 سلام دوستان عزیز .... ب پیچ من هم سر بزنید 웃
  ۱۹:۲۲ ۹۳/۱۱/۱۴
  صفحه عاشقان خداوند را دنبال کنید
  ۲۳:۱۶ ۹۳/۱۱/۹
  اگر اهل موسیقی بین المللی هم هستید به گالری ما هم سر بزنید استاد
 • ۲۳۳ بازدید
  دخترم هانا در سن شش ماهگی
  ۰۱:۲۲ ۹۳/۱۱/۱۲
  ماشاالله ، موفق تر باشید استاد
  ۰۱:۳۶ ۹۳/۱۱/۱۱
  ااای جان...خدا حفظشون کند
  ۲۳:۱۸ ۹۳/۱۱/۷
  استاد ماشاله هانا کامکار خودش استادی شده
 • ۱۶۷ بازدید
  ۲۱:۰۱ ۹۳/۱۲/۲۷
  سلام استاد کامکار من تو کار برنامه نویسی هستم، اگه خواستید میتوانید بگید تا براتون نرم افزار اختصاصی درست کنم ams98.lxb.ir
 • ۱۸۶ بازدید
  ۲۱:۵۳ ۹۵/۱۲/۵
  سلام استاد لطفا منم دنبال کنین ممنون
  ۲۳:۰۱ ۹۳/۱۱/۱۱
  یه دونه ای استاد
 • ۱۹۲ بازدید
  ۱۴:۳۰ ۹۴/۰۱/۲۵
  salam ostad man dus daram az shoma dafo yad begiram- yadgirimo shuru kardam khodam vali az sedaye dastam razi natunesam besham
  ۱۹:۲۷ ۹۳/۱۱/۹
  سلام استاد خوش آمدید:)
  ۱۹:۰۰ ۹۳/۱۱/۹
  سلام خیلی خیلی به لنزور خوش اومدین امیداورم از همکارانتون هم دعوت کنید
 • ۸۱۷ بازدید
  به همراه پسرم سهراب کامکار
  ۱۶:۰۲ ۹۳/۱۱/۱۰
  سلام آقای کامکار پسرتون چه سازی رو کار میکنه ?
 • ۱۴۸ بازدید
  ۰۰:۲۱ ۹۴/۰۵/۲۷
  این گروهه تخت جمشید نیست؟؟ دایی من هم نی انبانشو میزد اقای تیموریان ^_^ من همه ی فیلماتونو دیدم خیلی اهنگاتون قشنگه
  ۱۵:۵۰ ۹۴/۰۱/۱
  اگر امکانش هست سایت رسمی حامد زمانی را دنبال کنید...
 • ۱۸۲۱ بازدید
  استاد نجمه تجدد همسر مهربانم
  ۲۳:۱۳ ۹۴/۰۱/۲۱
  غمگین ودل پشیوم کاری زیبا به یاد علی اصغر کردستانی بارها میشه شنید وهیچوقت خسته نشد
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۱/۱۵
  سلام اگه میشه صفحه ما را دنبال کنید...
  ۱۹:۲۱ ۹۳/۱۲/۲۳
  وافتخارمی کنیم استادی مثل شماداریم