در حال بارگذاری
بالا
 • ۵ بازدید
  هر سقوطی پایان کار نیست باران را ببین سقوطش زیباترین آغاز است...
 • ۹ بازدید
  ∞ فَدای سَرِتــ اَگه بَرگـا میریزهــ
  ۱۲:۰۳ ۹۶/۰۹/۳
  خیلی زیباست...
 • ۹ بازدید
  برگ های پاییزی میریزند،
برف آب میشود؛ و هرچیزی برای شروعی دیگر به پایانش میرسد
  ۱۵:۰۷ ۹۶/۰۸/۲۸
  ۱۰:۵۰ ۹۶/۰۸/۲۸
  لایک
 • ۱۰ بازدید
  کنار توست؛ اگر غم را ..کناری هست و پایانی♡
  ۱۴:۰۳ ۹۶/۱۰/۲۱
  لایک
  ۱۶:۱۳ ۹۶/۱۰/۵
  نیستین چزا
 • ۱۶ بازدید
  نـه تـو می مانـی و نـه انـدوه...
و نـه هیـچ یـک از مـردمِ ایـن آبـادی!!!
بـه حـبابِ نگـران لـب یـک رود قسم...
و بـه کوتاهـیِ آن لحـظه ی شادی که گذشت...
غــصــه هـم می گـذرد...!!
آنـچنـانی کـه فقـط خاطره ای خواهـد مانـد...
لحـظه ها عریانند...به تن لحظه خود...جامه اندوه مپوشان هرگز...!!!
«سهراب سپهری»
  ۱۱:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۵
  منتظر بودم تو تایید کنی ((:
  ۲۳:۴۱ ۹۶/۰۸/۲۴
  صحیح =/
  ۲۲:۳۷ ۹۶/۰۸/۲۴
  ؟؟؟
 • ۷۴ بازدید
  ۲۳:۰۸ ۹۶/۰۸/۲۴
  خوشوقتم ^^
  ۲۳:۰۵ ۹۶/۰۸/۲۴
  امیر 17 اصف..(:
  ۲۳:۰۳ ۹۶/۰۸/۲۴
  نآزنین 16 رشت شمآ؟